Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Fastighetsbolaget Gästgivaren i Smedjebacken AB

Information 2007-12 2006-12 2005-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2007-12 2006-12 2005-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 647 892 1 062
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 328 2 0
Total omsättning 975 894 1 062
Rörelsens kostnader 2007-12 2006-12 2005-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 568 592 590
Personalkostnader 0 0 0
Avskrivningar 158 211 214
Summa rörelsekostnader -726 -803 -804
Rörelseresultat 249 92 258
Resultat 2007-12 2006-12 2005-12
Resultat före skatt 25 -206 -39
Skatt 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 25 -206 -39
Årets resultat 1 -206 -39
Jämförelsestörande poster 2007-12 2006-12 2005-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2007-12 2006-12 2005-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 225 298 297
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2007-12 2006-12 2005-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 25 -206 -39
Bokslutsdispositioner 2007-12 2006-12 2005-12
Koncernbidrag -24 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2007-12 2006-12 2005-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2007-12 2006-12 2005-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2007-12 2006-12 2005-12
Byggnader och mark 0 6 766 6 914
Maskiner 0 0 0
Inventarier 0 163 226
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 6 929 7 140
Finansiella anläggningstillgångar 2007-12 2006-12 2005-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
2007-12 2006-12 2005-12
Summa anläggningstillgångar 0 6 929 7 140

Omsättningstillgångar

Varulager 2007-12 2006-12 2005-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2007-12 2006-12 2005-12
Kundfordringar 0 62 89
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 14 40 39
Summa kortfristiga fordringar 14 102 128
Kassa och bank 2007-12 2006-12 2005-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 197 0 0
2007-12 2006-12 2005-12
Summa omsättningstillgångar 211 102 128
Summa tillgångar 211 7 031 7 268

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2007-12 2006-12 2005-12
Aktiekapital 100 100 100
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120
Fritt eget kapital 2007-12 2006-12 2005-12
Balanserat resultat 46 252 291
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 1 -206 -39
Summa fritt eget kapital 47 46 252
2007-12 2006-12 2005-12
Summa eget kapital 167 166 372
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2007-12 2006-12 2005-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 6 196 6 111
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 6 196 6 111
Kortfristiga skulder 2007-12 2006-12 2005-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 432 628
Leverantörsskulder 0 39 43
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 24 0 0
Övriga kortfristiga skulder 20 198 113
Summa kortfristiga skulder 44 669 784
2007-12 2006-12 2005-12
Summa eget kapital och skulder 211 7 031 7 268

Noter

2007-12 2006-12 2005-12
Antal anställda 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
2007-12 2006-12 2005-12
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 7 800 7 800
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 0 7 800 7 800
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 750 750
Utnyttjad checkräkningskredit 0 432 515
Utdelning 47 0 0
2007-12 2006-12 2005-12
Kassalikviditet (%) 479,55 % 15,25 % 16,33 %
Soliditet (%) 79,15 % 2,36 % 5,12 %
Avkastning på eget kapital (%) 14,97 % -124,10 % -10,48 %
Riskbuffert (%) -392,88 % -3,03 % -0,76 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -30,91 % -56,50 % -31,64 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0