Koncernredovisning för Fastighetsaktiebolaget Portvakten

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 428 573 336 174 150 013 152 377
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 11 303 7 149 1 372 884
Total omsättning 439 876 343 323 151 385 153 261
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 354 220 268 735 106 403 107 015
Övriga externa kostnader 34 463 29 576 20 686 20 623
Personalkostnader 48 248 36 444 18 732 19 882
Avskrivningar 3 824 3 075 3 013 2 456
Summa rörelsekostnader -440 755 -337 830 -148 834 -149 976
Rörelseresultat -1 091 2 421 2 501 3 284
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -2 566 268 -630 577
Skatt -426 284 -312 -678
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -2 566 268 -630 577
Årets resultat -2 140 -16 -318 1 255
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 385 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 136 89 111 107
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 996 2 240 3 242 2 814
Övriga finansiella kostnader 0 2 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -2 566 268 -630 577
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 280 386 484 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 280 386 484 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 65 180 66 352 79 206 85 808
Maskiner 513 0 0 0
Inventarier 10 767 6 565 4 712 4 209
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 76 460 72 917 83 918 90 017
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 385 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 6 166 6 425 5 598 5 110
Summa finansiella anläggningstillgångar 14 518 15 191 16 904 5 910
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 91 258 88 494 101 306 95 927

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 537 0 0 0
Övrigt varulager 50 093 48 120 24 203 16 731
Summa varulager 50 630 48 120 24 203 16 731
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 5 936 8 967 5 624 3 918
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 520 1 785 1 050 494
Övriga kortfristiga fordringar 5 853 7 619 5 068 11 606
Summa kortfristiga fordringar 12 309 18 371 11 742 16 018
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 5 596 8 915 294 1 272
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 68 535 75 406 36 239 34 021
Summa tillgångar 159 793 163 900 137 545 129 948

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 4 419 4 419 4 419 4 419
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 4 419 4 419 4 419 4 419
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 31 163 29 930 27 057 25 802
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -2 140 -16 -318 1 255
Summa fritt eget kapital 29 023 29 914 26 739 27 057
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 33 442 34 333 31 158 31 476
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 24 539 27 086 4 273 4 100
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 23 068 24 318 44 859 49 669
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 9 500
Summa långfristiga skulder 23 068 24 318 44 859 59 169
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 2 465 2 085 9 459 3 249
Leverantörsskulder 8 825 9 457 6 795 9 034
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 3 224 384 4 255 0
Övriga kortfristiga skulder 64 230 66 237 36 746 22 920
Summa kortfristiga skulder 78 744 78 163 57 255 35 203
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 159 793 163 900 137 545 129 948

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 97 78 37 41
Löner till styrelse & VD 679 694 904 767
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 29 238 24 821 13 698 13 979
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 16 252 10 140 5 552 6 525
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 80 400 80 400 15 300 16 400
Fastighetsinteckningar 27 900 27 900 52 753 60 653
Övriga säkerheter 32 865 38 427 14 380 11 266
Summa säkerheter 141 165 146 727 82 433 88 319
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 10 465 21 543 0 0
Summa ansvarsförbindelser 10 465 21 543 0 0
Beviljad checkräkningskredit 3 000 3 000 8 000 2 000
Utnyttjad checkräkningskredit 2 277 835 7 025 1 299
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 22,74 % 34,91 % 21,02 % 49,12 %
Soliditet (%) 20,93 % 20,95 % 22,65 % 24,22 %
Avkastning på eget kapital (%) -7,67 % 0,78 % -2,02 % 1,83 %
Riskbuffert (%) -2,32 % -0,66 % -1,28 % -0,37 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -1,06 % -0,59 % -2,58 % -1,47 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 308 327 395 360
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Kontakta mig!

Nyckeltal för Fastighetsaktiebolaget Portvakten

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 950 4 321 4 526 2 102
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 6 36 0
Total omsättning 3 950 4 327 4 562 2 102
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 1 363 682 1 126 543
Övriga externa kostnader 1 841 2 193 1 461 1 425
Personalkostnader 3 045 3 024 2 692 1 879
Avskrivningar 0 16 24 24
Summa rörelsekostnader -6 249 -5 915 -5 303 -3 871
Rörelseresultat -2 301 -1 589 -742 -1 768
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 4 206 279 895 -2 525
Skatt -267 504 -255 -109
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 4 206 279 895 -2 525
Årets resultat 6 228 4 243 1 843 -713
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 7 264 2 721 2 547 -11
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 4 15 5 0
Räntekostnader till koncernföretag 729 738 497 0
Externa räntekostnader 32 128 418 746
Övriga finansiella kostnader 0 2 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 4 206 279 895 -2 525
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 1 755 4 468 693 2 100
Aktieägartillskott 0 0 0 -397
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 16 39
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 16 39
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 7 264 2 721 2 547 -11
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 4 066 3 799 4 395 4 046
Summa finansiella anläggningstillgångar 52 308 48 877 47 140 42 405
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 52 308 48 877 47 156 42 444

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 100 202 133 50
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 4 477 3 626 6 879 6 782
Övriga kortfristiga fordringar 4 227 1 695 1 608 2 358
Summa kortfristiga fordringar 8 804 5 523 8 620 9 190
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 181 4 207 37 27
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 8 985 9 730 8 657 9 217
Summa tillgångar 61 293 58 607 55 813 51 661

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 4 419 4 419 4 419 4 419
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 4 500 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 2 881 2 881 2 881 2 881
Summa bundet eget kapital 11 800 7 300 7 300 7 300
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 23 586 22 593 20 750 8 621
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 12 842
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 6 228 4 243 1 843 -713
Summa fritt eget kapital 29 814 26 836 22 593 20 750
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 41 614 34 136 29 893 28 050
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 94 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 9 500
Summa långfristiga skulder 0 0 0 9 500
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 202 134 188 463
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 14 605 14 222 13 506 9 195
Övriga kortfristiga skulder 4 872 10 115 12 132 4 453
Summa kortfristiga skulder 19 679 24 471 25 826 14 111
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 61 293 58 607 55 813 51 661

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 3 3 3 2
Löner till styrelse & VD 679 694 671 650
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 1 275 1 263 1 085 462
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 1 067 1 069 905 667
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 9 184 0 0
Summa säkerheter 0 9 184 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 40 260 41 537 17 105 12 823
Summa ansvarsförbindelser 40 260 41 537 17 105 12 823
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 45,66 % 39,76 % 33,52 % 65,32 %
Soliditet (%) 67,89 % 58,25 % 53,56 % 54,30 %
Avkastning på eget kapital (%) 10,11 % 0,82 % 2,99 % -9,00 %
Riskbuffert (%) 4,24 % -1,59 % -0,30 % -6,60 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 87,22 % -13,63 % -0,44 % -155,61 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 651 652 585 556
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Kontakta mig!