Nyckeltal för Fastighets AB Strömkajen

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 7 324 7 204 6 544 6 250
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 83 56 62 25
Total omsättning 7 407 7 260 6 606 6 275
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 3 722 2 932 3 333 3 122
Personalkostnader 0 0 238 0
Avskrivningar 238 238 0 247
Summa rörelsekostnader -3 960 -3 170 -3 571 -3 369
Rörelseresultat 3 446 4 089 3 036 2 215
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 3 088 3 807 3 085 119 200
Skatt 604 749 619 518
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 3 148 4 307 3 229 119 362
Årets resultat 2 484 3 058 2 465 118 681
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 117 282
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 422 231 194 196
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 720 13 1 332
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 3 148 4 307 3 229 119 362
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -60 -500 -144 -162
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 20 445 20 683 20 921 21 160
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 20 445 20 683 20 921 21 160
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 117 282
Fordringar på koncern- och intresseföretag 47 668 39 569 5 003 85 003
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 11 022 14 093 13 863 13 577
Summa finansiella anläggningstillgångar 58 740 53 712 18 916 98 630
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 79 185 74 396 39 838 119 790

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 3 59 87
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 207 1 155 1 097 5 980
Summa kortfristiga fordringar 1 207 1 158 1 156 6 067
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 5 192 7 451 3 756 1 912
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 6 399 8 610 4 912 7 980
Summa tillgångar 85 584 83 005 44 750 127 770

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 500 500 500 500
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 100 100 100 100
Summa bundet eget kapital 600 600 600 600
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 41 927 38 868 36 403 2 722
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 2 484 3 058 2 465 118 681
Summa fritt eget kapital 44 411 41 926 38 868 121 403
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 45 011 42 526 39 468 122 003
Summa obeskattade reserver 4 900 4 840 4 340 4 196
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 34 370 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 34 370 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 34 370 0 0 0
Leverantörsskulder 477 369 321 849
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 826 899 620 722
Summa kortfristiga skulder 35 673 1 268 941 1 571
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 85 584 83 005 44 750 127 770

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 34 370 34 700 34 370 34 370
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 34 370 34 700 34 370 34 370
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 85 000
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 17,94 % 678,94 % 522,00 % 507,89 %
Soliditet (%) 56,81 % 55,53 % 95,34 % 97,91 %
Avkastning på eget kapital (%) 6,47 % 9,34 % 7,57 % 95,42 %
Riskbuffert (%) 2,57 % 5,17 % 7,17 % 81,27 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 33,15 % 59,61 % 49,33 % 1 904,48 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord