Nyckeltal för Fastighets AB Raila

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 14 561 21 507 9 162 14 806
Övriga rörelseintäkter 235 60 220 1 42
Total omsättning 14 796 81 727 9 163 14 848
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 347
Kostnad sålda varor 9 551 11 802 11 148 9 868
Rörelseresultat -1 119 64 597 -7 480 -2 697
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -970 64 127 -8 185 -3 072
Skatt 179 3 512 2 568 120
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -970 64 127 -8 185 -3 072
Årets resultat 838 13 537 -1 301 427
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 303 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 154 470 705 375
Externa räntekostnader 0 0 0 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -970 64 127 -8 185 -3 072
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 1 986 -47 078 9 452 3 619
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 18 421 18 758 16 241 11 877
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 7 008 4 131 5 773 6 241
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 25 429 22 889 22 014 18 118
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 29 989 30 168 33 680 36 248
Summa finansiella anläggningstillgångar 29 989 30 168 33 680 36 248
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 55 419 53 057 55 694 54 366

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 2 609 1 605 2 506 4 097
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 200 69 684 9 489 3 628
Övriga kortfristiga fordringar 155 352 100 473
Summa kortfristiga fordringar 3 964 71 641 12 095 8 198
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 3 964 71 641 12 095 8 198
Summa tillgångar 59 383 124 698 67 788 62 564

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 49 263 35 726 37 027 36 600
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 838 13 537 -1 301 427
Summa fritt eget kapital 50 101 49 263 35 726 37 027
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 50 151 49 313 35 776 37 077
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 645 2 316 877 1 961
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 173 67 160 23 879 21 249
Övriga kortfristiga skulder 8 413 5 909 7 255 2 277
Summa kortfristiga skulder 9 231 75 385 32 011 25 487
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 59 383 124 698 67 788 62 564

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 42,94 % 95,03 % 37,78 % 32,17 %
Soliditet (%) 84,45 % 39,55 % 52,78 % 59,26 %
Avkastning på eget kapital (%) -1,93 % 130,04 % -22,88 % -8,29 %
Riskbuffert (%) -3,04 % 51,18 % -13,24 % -5,78 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -7,72 % 295,98 % -97,03 % -23,29 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!