Nyckeltal för Fastighets AB Partille 11

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 5 353 26 774
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 17 044 24 940 0 0
Total omsättning 17 044 24 940 5 353 26 774
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 17 051 24 891 5 502 26 786
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -17 051 -24 891 -5 502 -26 786
Rörelseresultat -348 -280 -460 -324
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 35 099 20 193 -1 574 -1 015
Skatt 0 0 768 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 35 099 20 193 -1 574 -1 015
Årets resultat 35 448 20 473 -844 3 491
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 35 502 21 613 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 983 64 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 1 038 1 195 1 114 433
Externa räntekostnader 0 9 0 258
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 35 099 20 193 -1 574 -1 015
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 349 280 1 498 4 506
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 24 527 41 571 66 446 71 799
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 24 527 41 571 66 446 71 799
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 35 502 21 613 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 361 1 319 361 361
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 24 888 42 890 66 807 72 160

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 65 599 55 536 27 747 92 610
Övriga kortfristiga fordringar 10 695 10 11
Summa kortfristiga fordringar 65 609 56 231 27 757 92 621
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 65 609 56 231 27 757 92 621
Summa tillgångar 90 497 99 121 94 564 164 781

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 10 000 10 000 10 000 10 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 50 50 50 50
Summa bundet eget kapital 10 050 10 050 10 050 10 050
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 24 510 4 037 4 881 1 390
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 35 448 20 473 -844 3 491
Summa fritt eget kapital 59 958 24 510 4 037 4 881
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 70 008 34 560 14 087 14 931
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 15 000 15 000 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 113 0 1 1
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 3 602 49 560 79 631 149 849
Övriga kortfristiga skulder 1 774 1 846 0
Summa kortfristiga skulder 5 489 49 561 80 478 149 850
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 90 497 99 121 94 564 164 781

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 1 195,28 % 113,46 % 34,49 % 61,81 %
Soliditet (%) 77,36 % 34,87 % 14,90 % 9,06 %
Avkastning på eget kapital (%) 50,14 % 58,43 % -11,17 % -6,80 %
Riskbuffert (%) 21,02 % 19,16 % -1,87 % -0,66 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % -50,21 % -6,37 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!