Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Fastighets AB Partille 11

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 5 353 26 774 125
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 24 940 0 0 0
Total omsättning 24 940 5 353 26 774 125
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 24 891 5 502 26 786 316
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -24 891 -5 502 -26 786 -316
Rörelseresultat -280 -460 -324 -502
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 20 193 -1 574 -1 015 -955
Skatt 0 768 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 20 193 -1 574 -1 015 -955
Årets resultat 20 473 -844 3 491 1 439
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 21 613 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 64 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 1 195 1 114 433 193
Externa räntekostnader 9 0 258 260
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 20 193 -1 574 -1 015 -955
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 280 1 498 4 506 2 394
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 41 571 66 446 71 799 95 170
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 41 571 66 446 71 799 95 170
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 21 613 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 319 361 361 361
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 42 890 66 807 72 160 95 531

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 55 536 27 747 92 610 6 740
Övriga kortfristiga fordringar 695 10 11 947
Summa kortfristiga fordringar 56 231 27 757 92 621 7 687
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 56 231 27 757 92 621 7 687
Summa tillgångar 99 121 94 564 164 781 103 218

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 10 000 10 000 10 000 10 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 50 50 50 50
Summa bundet eget kapital 10 050 10 050 10 050 10 050
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 4 037 4 881 1 390 -49
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 20 473 -844 3 491 1 439
Summa fritt eget kapital 24 510 4 037 4 881 1 390
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 34 560 14 087 14 931 11 440
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 15 000 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 48 362
Summa långfristiga skulder 0 0 0 48 362
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 1 1 3 855
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 49 560 79 631 149 849 39 383
Övriga kortfristiga skulder 1 846 0 178
Summa kortfristiga skulder 49 561 80 478 149 850 43 416
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 99 121 94 564 164 781 103 218

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 113,46 % 34,49 % 61,81 % 17,71 %
Soliditet (%) 34,87 % 14,90 % 9,06 % 11,08 %
Avkastning på eget kapital (%) 58,43 % -11,17 % -6,80 % -8,35 %
Riskbuffert (%) 19,16 % -1,87 % -0,66 % -0,98 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % -50,21 % -6,37 % -1 126,40 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0