Nyckeltal för Fastighets AB Orlångsjö 2:7

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 9 815 8 976 9 324 8 363
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 64 1 098 492 20
Total omsättning 9 879 10 074 9 816 8 383
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 3 444 1 616 1 647 2 117
Personalkostnader 1 020 1 492 1 319 1 301
Avskrivningar 29 29 30 29
Summa rörelsekostnader -4 493 -3 137 -2 996 -3 447
Rörelseresultat 5 386 6 937 6 331 4 936
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 4 501 6 037 5 266 3 033
Skatt 420 1 246 1 071 596
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 4 501 6 037 5 266 3 962
Årets resultat 1 593 4 791 3 916 2 183
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 153 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 43 8 9
Räntekostnader till koncernföretag 0 943 50 13
Externa räntekostnader 1 039 0 1 023 970
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 4 501 6 037 5 266 3 962
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag -2 488 0 -279 -254
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 -929
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 37 277 37 306 37 335 37 365
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 2 323 2 308 2 060 634
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 39 600 39 614 39 395 37 999
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 10 460 3 765 322 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 69 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 10 529 3 765 322 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 50 129 43 379 39 717 37 999

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 28 50 57
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 193 40 0 950
Övriga kortfristiga fordringar 111 11 323 63
Summa kortfristiga fordringar 304 79 373 1 070
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 4 030 7 898 5 855 6 667
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 4 334 7 977 6 228 7 737
Summa tillgångar 54 463 51 356 45 945 45 736

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 9 338 4 547 631 1 648
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 593 4 791 3 916 2 183
Summa fritt eget kapital 10 931 9 338 4 547 3 831
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 10 981 9 388 4 597 3 881
Summa obeskattade reserver 1 935 1 935 1 935 1 935
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 35 820 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 2 500
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 35 820 0 2 500
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 35 820 0 35 820 35 820
Leverantörsskulder 23 25 35 105
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 3 714 292 0 331
Övriga kortfristiga skulder 1 990 3 896 3 558 1 164
Summa kortfristiga skulder 41 547 4 213 39 413 37 420
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 54 463 51 356 45 945 45 736

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 2 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 36 000 36 000 36 000 36 000
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 36 000 36 000 36 000 36 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 3 200
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 10,43 % 189,34 % 15,80 % 20,68 %
Soliditet (%) 22,78 % 21,06 % 13,11 % 11,60 %
Avkastning på eget kapital (%) 36,28 % 55,83 % 87,43 % 74,65 %
Riskbuffert (%) 7,70 % 11,27 % 11,11 % 8,38 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 35,27 % 56,75 % 44,97 % 35,62 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!