Nyckeltal för Fast i Viken AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 793 0 0 733
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 15
Total omsättning 793 0 0 748
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 552 0 0 581
Personalkostnader 0 0 0 14
Avskrivningar 78 0 0 78
Summa rörelsekostnader -630 0 0 -673
Rörelseresultat 162 0 0 75
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 76 0 0 -53
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 76 0 0 -53
Årets resultat 76 0 0 -53
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 86 0 0 127
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 76 0 0 -53
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 3 437 0 0 3 352
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 15 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 8 0 0 8
Summa materiella anläggningstillgångar 3 460 0 0 3 360
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 3 460 0 0 3 360

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 99 0 0 25
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 44 0 0 51
Summa kortfristiga fordringar 143 0 0 76
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 6 0 0 137
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 149 0 0 213
Summa tillgångar 3 609 0 0 3 573

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 100 0 0 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 0 0 20
Summa bundet eget kapital 120 0 0 120
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 67 0 0 501
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 76 0 0 -53
Summa fritt eget kapital 143 0 0 448
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 263 0 0 568
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 3 053 0 0 2 526
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder -5 0 0 0
Summa långfristiga skulder 3 048 0 0 2 526
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 60 0 0 240
Leverantörsskulder 119 0 0 33
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 7
Övriga kortfristiga skulder 120 0 0 198
Summa kortfristiga skulder 299 0 0 478
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 3 609 0 0 3 573

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 200 0 0 200
Utnyttjad checkräkningskredit 3 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 49,83 % 0,00 % 0,00 % 44,56 %
Soliditet (%) 7,29 % 0,00 % 0,00 % 15,90 %
Avkastning på eget kapital (%) 28,90 % 0,00 % 0,00 % -9,33 %
Riskbuffert (%) 1,92 % 0,00 % 0,00 % -2,16 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -1,26 % 0,00 % 0,00 % -24,56 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!