Nyckeltal för Fair Investments Sweden AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 46 608 108 658 65 661 81 371
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 2 270 402 0
Total omsättning 46 610 108 928 66 063 81 371
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 21 572 19 333 24 144 20 503
Personalkostnader 24 532 54 284 37 871 39 048
Avskrivningar 11 43 97 121
Summa rörelsekostnader -46 115 -73 660 -62 112 -59 672
Rörelseresultat 495 35 268 3 952 21 699
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 495 29 168 3 952 21 699
Skatt 184 4 026 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 495 35 268 3 952 21 699
Årets resultat 312 25 143 3 952 21 699
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 495 35 268 3 952 21 699
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 -6 100 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 1 288 0 0 5
Summa immateriella anläggningstillgångar 1 288 0 0 5
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 28 38 82 174
Summa materiella anläggningstillgångar 28 38 82 174
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 330 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 1 645 38 82 179

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 51 939 113 116 65 648 63 445
Summa kortfristiga fordringar 51 939 113 116 65 648 63 445
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 41 495 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 93 434 113 116 65 648 63 445
Summa tillgångar 95 080 113 154 65 730 63 624

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 111 111 111 111
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 111 111 111 111
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 70 944 50 291 46 339 24 640
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 312 25 143 3 952 21 699
Summa fritt eget kapital 71 256 75 434 50 291 46 339
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 71 367 75 545 50 402 46 450
Summa obeskattade reserver 6 100 6 100 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 2 179 808 1 966 1 642
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 15 435 30 701 13 363 15 532
Summa kortfristiga skulder 17 614 31 509 15 329 17 174
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 95 080 113 154 65 730 63 624

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 43 48 43 41
Löner till styrelse & VD 1 570 1 535 1 450 1 044
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 12 353 35 710 23 109 24 929
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 8 855 15 961 12 124 12 634
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 548 548 315 315
Summa säkerheter 548 548 315 315
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 294,87 % 359,00 % 428,26 % 369,42 %
Soliditet (%) 79,79 % 70,74 % 76,68 % 73,01 %
Avkastning på eget kapital (%) 0,65 % 44,06 % 7,84 % 46,71 %
Riskbuffert (%) 0,52 % 31,17 % 6,01 % 34,11 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 1,06 % 32,46 % 6,02 % 26,67 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 324 776 571 633
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!