Nyckeltal för FLYCOMPANY Aktiebolag

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 44 770 42 690 38 330 12 808
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 619 378 645 504
Total omsättning 45 389 43 068 38 975 13 312
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 43 160 40 981 35 746 12 219
Personalkostnader 1 858 2 004 1 998 1 298
Avskrivningar 0 31 36 36
Summa rörelsekostnader -45 018 -43 016 -37 780 -13 553
Rörelseresultat 370 50 1 194 -241
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 380 50 895 -9
Skatt 80 15 185 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 380 50 1 194 -241
Årets resultat 300 35 711 -9
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 10 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 380 50 1 194 -241
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 -299 232
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 31 68
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 31 68
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 0 0 31 68

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 537 783 411 181
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 290 349 747 312
Summa kortfristiga fordringar 827 1 132 1 158 493
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 542 1 191 2 295 1 604
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 2 369 2 323 3 453 2 097
Summa tillgångar 2 369 2 323 3 485 2 165

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 140 425 1 014 1 024
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 300 35 711 -9
Summa fritt eget kapital 440 460 1 725 1 015
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 490 510 1 775 1 065
Summa obeskattade reserver 501 501 501 202
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 117 962 804 728
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 261 350 404 170
Summa kortfristiga skulder 1 378 1 312 1 208 898
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 2 369 2 323 3 485 2 165

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 4 4 4 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 101 150 600 600
Summa säkerheter 101 150 600 600
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 50 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 50 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 320 1 300 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 171,92 % 177,06 % 285,84 % 233,52 %
Soliditet (%) 36,27 % 37,85 % 61,53 % 56,07 %
Avkastning på eget kapital (%) 44,23 % 5,69 % 55,68 % -19,85 %
Riskbuffert (%) 16,04 % 2,15 % 34,26 % -11,13 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,85 % 0,12 % 3,12 % -1,88 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord