Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för FLX Feature AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 10

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 13 647 52 477 31 654
Aktiverat arbete för egen räkning 4 651 6 000 3 000
Övriga rörelseintäkter 0 61 29
Total omsättning 18 298 58 538 34 683
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 12 365 44 633 27 637
Personalkostnader 3 097 10 063 6 593
Avskrivningar 4 500 0 0
Summa rörelsekostnader -19 962 -54 696 -34 230
Rörelseresultat -1 824 3 835 453
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt -11 3 835 453
Skatt 0 858 113
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto -1 825 3 835 453
Årets resultat -11 2 977 340
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 1 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -1 825 3 835 453
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 1 814 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 4 500 9 000 3 000
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 4 500 9 000 3 000
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 4 500 9 000 3 000

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 7 841 515 1 803
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 3 816 8 0
Övriga kortfristiga fordringar 14 182 16 156 4 583
Summa kortfristiga fordringar 25 839 16 679 6 386
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 39 5 098 689
2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 25 877 21 778 7 075
Summa tillgångar 30 377 30 778 10 075

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 50 50 50
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 4 500 9 000 3 000
Summa bundet eget kapital 4 550 9 050 3 050
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat -1 183 -8 660 -3 000
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat -11 2 977 340
Summa fritt eget kapital -1 194 -5 683 -2 660
2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 3 356 3 367 390
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 588 4 672 919
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 16 896 14 617 5 947
Övriga kortfristiga skulder 9 537 8 121 2 819
Summa kortfristiga skulder 27 021 27 410 9 685
2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 30 377 30 778 10 075

Noter

2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 5 20 14
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 95,77 % 79,45 % 73,05 %
Soliditet (%) 11,05 % 10,94 % 3,87 %
Avkastning på eget kapital (%) -54,38 % 113,90 % 116,15 %
Riskbuffert (%) -6,01 % 12,46 % 4,50 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -13,38 % 7,31 % 1,43 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0