Nyckeltal för Förvaltningsaktiebolaget Amandus

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 615 2 398 2 589 2 301
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 6 48 5 130 114
Total omsättning 2 621 2 446 7 719 2 415
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 172 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 309 1 326 1 774 1 168
Personalkostnader 737 747 749 569
Avskrivningar 236 239 0 173
Summa rörelsekostnader -2 454 -2 312 -2 523 -1 910
Rörelseresultat 167 134 5 195 505
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 37 19 4 991 342
Skatt 8 4 29 28
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 37 -24 5 034 342
Årets resultat 28 14 4 962 313
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 131 158 162 163
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 37 -24 5 034 342
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 43 -43 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 17 237 17 370 17 503 12 779
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 409 512 364 407
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 17 646 17 882 17 867 13 186
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 17 646 17 882 17 867 13 186

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 144 59 53
Summa kortfristiga fordringar 1 144 59 53
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 511 368 774 761
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 512 512 833 814
Summa tillgångar 18 158 18 394 18 700 14 000

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 12 333 12 318 7 357 7 043
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 28 14 4 962 313
Summa fritt eget kapital 12 361 12 332 12 319 7 356
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 12 481 12 452 12 439 7 476
Summa obeskattade reserver 0 0 43 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 4 750 5 250 5 500 6 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 449 259 44 54
Summa långfristiga skulder 5 199 5 509 5 544 6 054
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 60 42 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 477 373 633 469
Summa kortfristiga skulder 477 433 675 469
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 18 158 18 394 18 700 14 000

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 2 3 3 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 14 000 14 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 14 000 14 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 10 000 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 10 000 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 107,34 % 118,24 % 123,41 % 173,56 %
Soliditet (%) 68,74 % 67,70 % 66,69 % 53,40 %
Avkastning på eget kapital (%) 0,30 % -0,19 % 40,37 % 4,57 %
Riskbuffert (%) -1,38 % -1,93 % 25,19 % 1,11 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -3,59 % -7,59 % 188,18 % 7,78 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!