Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Förvaltningsaktiebolaget Amandus

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 398 2 589 2 301 2 255
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 48 5 130 114 67
Total omsättning 2 446 7 719 2 415 2 322
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 326 1 774 1 168 913
Personalkostnader 747 749 569 425
Avskrivningar 239 0 173 173
Summa rörelsekostnader -2 312 -2 523 -1 910 -1 511
Rörelseresultat 134 5 195 505 810
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 19 4 991 342 645
Skatt 4 29 28 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -24 5 034 342 645
Årets resultat 14 4 962 313 645
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 158 162 163 165
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -24 5 034 342 645
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 43 -43 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 17 370 17 503 12 779 12 934
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 512 364 407 69
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 17 882 17 867 13 186 13 003
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 17 882 17 867 13 186 13 003

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 144 59 53 30
Summa kortfristiga fordringar 144 59 53 30
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 368 774 761 1 237
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 512 833 814 1 267
Summa tillgångar 18 394 18 700 14 000 14 270

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 12 318 7 357 7 043 6 398
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 14 4 962 313 645
Summa fritt eget kapital 12 332 12 319 7 356 7 043
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 12 452 12 439 7 476 7 163
Summa obeskattade reserver 0 43 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 5 250 5 500 6 000 6 500
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 259 44 54 19
Summa långfristiga skulder 5 509 5 544 6 054 6 519
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 60 42 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 373 633 469 588
Summa kortfristiga skulder 433 675 469 588
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 18 394 18 700 14 000 14 270

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 3 3 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 14 000 14 000 14 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 14 000 14 000 14 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 10 000 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 10 000 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 118,24 % 123,41 % 173,56 % 215,48 %
Soliditet (%) 67,70 % 66,69 % 53,40 % 50,20 %
Avkastning på eget kapital (%) -0,19 % 40,37 % 4,57 % 9,00 %
Riskbuffert (%) -1,93 % 25,19 % 1,11 % 3,35 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -7,59 % 188,18 % 7,78 % 21,29 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0