Nyckeltal för Expandéra Ledarutveckling AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 4 446 4 386 3 367 2 433
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 34 5 9 0
Total omsättning 4 480 4 391 3 376 2 433
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 1 685 1 362 1 270 547
Övriga externa kostnader 909 852 811 734
Personalkostnader 371 321 297 618
Avskrivningar 95 86 71 71
Summa rörelsekostnader -3 060 -2 621 -2 449 -1 970
Rörelseresultat 1 399 1 751 902 463
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 980 1 258 619 373
Skatt 208 263 136 84
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 251 1 684 830 388
Årets resultat 773 994 482 290
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 2 17 3 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 149 0 75 75
Övriga finansiella kostnader 0 83 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 251 1 684 830 388
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -271 -426 -211 -15
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 4 660 4 732 4 803 4 874
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 80 77 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 4 740 4 809 4 803 4 874
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 29 29 29 57
Summa finansiella anläggningstillgångar 29 29 29 57
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 4 769 4 838 4 832 4 930

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 336 315 215 58
Summa varulager 336 315 215 58
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 626 449 217 282
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 183 167 127 186
Summa kortfristiga fordringar 809 616 344 468
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 4 852 4 006 2 793 1 838
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 5 998 4 937 3 352 2 364
Summa tillgångar 10 767 9 775 8 184 7 294

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 2 074 1 267 969 1 043
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 773 994 482 290
Summa fritt eget kapital 2 847 2 261 1 451 1 333
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 2 967 2 381 1 571 1 453
Summa obeskattade reserver 1 153 882 455 244
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 3 910 3 910 3 910 3 910
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 3 910 3 910 3 910 3 910
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 7 51 43 32
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 2 731 2 551 2 205 1 655
Summa kortfristiga skulder 2 738 2 602 2 248 1 687
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 10 767 9 775 8 184 7 294

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 2 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 4 500 4 500 4 500 4 500
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 4 500 4 500 4 500 4 500
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 286 188 184 365
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 206,76 % 177,63 % 139,55 % 136,69 %
Soliditet (%) 35,45 % 31,01 % 23,29 % 22,39 %
Avkastning på eget kapital (%) 32,78 % 55,56 % 43,54 % 23,76 %
Riskbuffert (%) 10,86 % 16,85 % 9,86 % 5,02 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 24,79 % 36,50 % 22,42 % 12,86 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!