Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Exipos Invest AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 791 948 389 517
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 44 0
Total omsättning 791 948 433 517
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 630 587 429 514
Personalkostnader 1 019 758 649 544
Avskrivningar 0 0 0 129
Summa rörelsekostnader -1 649 -1 345 -1 078 -1 187
Rörelseresultat -858 -397 -645 -671
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 170 241 1 836 -660
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 170 128 1 836 -660
Årets resultat 855 428 2 429 33
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 816 392 2 865 105
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 319 96 45 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 148 0 11 93
Övriga finansiella kostnader 0 0 418 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 170 128 1 836 -660
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 685 187 593 692
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 113 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 388
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 388
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 816 392 2 865 105
Fordringar på koncern- och intresseföretag 16 225 1 448 1 448 1 448
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 524 1 524 1 523 2 615
Summa finansiella anläggningstillgångar 35 863 17 086 17 086 19 327
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 35 863 17 086 17 086 19 715

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 0 500 290 469
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 537 0 3 893 0
Övriga kortfristiga fordringar 137 583 316 54
Summa kortfristiga fordringar 674 1 083 4 499 523
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 305 4 393 470 223
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 979 5 476 4 969 746
Summa tillgångar 36 841 22 561 22 055 20 460

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 22 165 21 737 19 308 19 275
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 855 428 2 429 33
Summa fritt eget kapital 23 020 22 165 21 737 19 308
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 23 120 22 265 21 837 19 408
Summa obeskattade reserver 0 0 113 113
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 13 500 0 0 779
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 13 500 0 0 779
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 45 62 40 29
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 176 234 65 132
Summa kortfristiga skulder 221 296 105 161
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 36 841 22 561 22 055 20 460

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 920 718 0 285
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 315 248 0 241
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 442,99 % 1 850,00 % 4 732,38 % 463,35 %
Soliditet (%) 62,76 % 98,69 % 99,39 % 95,27 %
Avkastning på eget kapital (%) 0,74 % 0,57 % 8,38 % -3,39 %
Riskbuffert (%) -0,22 % 0,57 % -308,17 % -12,36 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 2,78 % 13,50 % 361,70 % -145,65 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 920 718 0 285