Koncernredovisning för Exipos Holding AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 378 928 380 736 386 384 349 660
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 7 552 10 115 2 781 3 538
Total omsättning 386 480 390 851 389 165 353 198
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 2 394 -4 600 4 165 -3 979
Råvaror och förnödenheter 188 321 198 444 206 862 188 044
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 51 219 50 364 48 736 37 439
Personalkostnader 96 371 90 978 92 447 82 341
Avskrivningar 4 925 4 713 5 001 5 898
Summa rörelsekostnader -343 230 -339 899 -357 211 -309 743
Rörelseresultat 46 034 38 087 34 457 33 462
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 49 198 39 214 39 681 37 909
Skatt 10 521 8 978 8 533 9 115
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 49 198 39 214 39 681 37 909
Årets resultat 38 677 30 236 31 149 28 794
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 67 314 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 879 207 332 498
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 644 622 868 336
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 49 198 39 214 39 681 37 909
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 4 003 3 366 4 654 4 199
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 971 1 943 2 914 3 886
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 4 974 5 309 7 568 8 085
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 11 781 12 641 5 323 5 785
Maskiner 9 364 9 885 7 356 6 083
Inventarier 1 601 1 814 1 222 727
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 22 746 24 340 13 901 12 595
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 67 314 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 13 250 15 750 16 225 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 80 478 70 058 57 806 71 737
Summa finansiella anläggningstillgångar 99 028 91 108 79 450 73 156
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 126 748 120 757 100 919 93 836

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 1 184 11 4 421 820
Övrigt varulager 30 408 36 059 38 902 26 257
Summa varulager 31 592 36 070 43 323 27 077
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 61 153 42 970 42 905 57 057
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 19 727 42 205 26 475 14 515
Summa kortfristiga fordringar 80 880 85 175 69 380 71 572
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 3 000 22 336 0
Summa kassa och bank 147 414 97 244 107 872 109 634
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 259 886 221 489 242 911 208 282
Summa tillgångar 386 634 342 245 343 830 302 118

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 197 348 178 635 165 571 140 044
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 38 677 30 236 31 149 28 794
Summa fritt eget kapital 236 025 208 871 196 720 168 838
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 236 125 208 971 196 820 168 938
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 20 462 17 125 14 573 11 252
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 16 129 14 026 13 158 13 247
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 4 874 5 778 7 086 8 055
Summa långfristiga skulder 21 003 19 804 20 244 21 302
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 955 2 201 3 021 3 098
Leverantörsskulder 25 160 31 437 24 270 21 163
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 82 930 62 706 84 902 76 365
Summa kortfristiga skulder 109 045 96 344 112 193 100 626
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 386 634 342 245 343 830 302 118

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 115 114 115 98
Löner till styrelse & VD 4 831 4 841 3 574 3 209
Varav tantiem till styrelse & VD 532 0 423 522
Löner till övriga anställda 57 989 56 050 58 089 51 694
Varav resultatlön till övriga anställda 258 0 929 794
Sociala kostnader 30 536 27 348 28 082 25 282
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 63 000 49 500 59 500
Fastighetsinteckningar 0 0 0 6 900
Övriga säkerheter 17 084 1 300 4 000 0
Summa säkerheter 17 084 64 300 53 500 66 400
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 13 000 0 10 000 17 000
Utnyttjad checkräkningskredit 7 586 3 533 8 805 5 934
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 209,36 % 189,34 % 157,99 % 180,08 %
Soliditet (%) 61,07 % 61,06 % 57,24 % 55,92 %
Avkastning på eget kapital (%) 20,84 % 18,77 % 20,16 % 22,44 %
Riskbuffert (%) 12,40 % 11,10 % 11,14 % 12,38 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 12,81 % 10,14 % 10,05 % 10,75 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 546 534 536 560
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!
Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 316 0
Total omsättning 0 0 316 0
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 118 125 142 129
Personalkostnader 0 0 37 330
Avskrivningar 0 0 0 137
Summa rörelsekostnader -118 -125 -179 -596
Rörelseresultat -118 -125 136 -595
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 2 655 5 185 5 796 3 233
Skatt 332 875 567 397
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 3 175 1 542 5 696 3 175
Årets resultat 1 204 3 070 4 544 2 649
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 245 410 148 0
Externa ränteintäkter 486 7 483 10
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 18 72 0 96
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 3 175 1 542 5 696 3 175
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag -1 119 -1 240 -685 -187
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -520 3 643 100 58
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 17 131 13 500 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 79 591 68 986 53 835 64 934
Summa finansiella anläggningstillgångar 98 756 105 282 86 500 84 099
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 98 756 105 282 86 500 84 099

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 895 574 432 415
Summa kortfristiga fordringar 895 574 432 415
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 7 336 0
Summa kassa och bank 9 723 7 920 24 792 32 085
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 10 618 8 495 32 560 32 501
Summa tillgångar 109 374 113 777 119 060 116 600

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 101 394 108 324 108 280 108 231
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 204 3 070 4 544 2 649
Summa fritt eget kapital 102 598 111 394 112 824 110 880
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 102 698 111 494 112 924 110 980
Summa obeskattade reserver 1 403 883 4 525 4 625
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 4 134 0 537 187
Övriga kortfristiga skulder 1 139 1 400 1 074 807
Summa kortfristiga skulder 5 273 1 400 1 611 994
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 109 374 113 777 119 060 116 600

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 30 253
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 7 74
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 19 000 10 000 4 500 2 600
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 201,37 % 606,71 % 1 565,74 % 3 269,62 %
Soliditet (%) 94,84 % 98,57 % 97,65 % 98,10 %
Avkastning på eget kapital (%) 3,06 % 1,38 % 4,90 % 2,78 %
Riskbuffert (%) 2,60 % -2,99 % 4,78 % -1,54 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 30 253
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!