Nyckeltal för Evenemangsarenan i Örnsköldsvik Aktiebolag

Information 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 60 876 47 758 29 540 50 855
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 736 1 302 5 204 525
Total omsättning 61 612 49 060 34 744 51 380
Rörelsens kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 14 688 12 440 5 332 15 304
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 22 327 17 581 14 290 18 699
Personalkostnader 16 282 12 719 7 421 10 733
Avskrivningar 4 804 3 662 5 061 3 756
Summa rörelsekostnader -58 101 -46 402 -32 104 -48 492
Rörelseresultat 3 385 2 659 2 639 2 888
Resultat 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat före skatt 96 288 53 228
Skatt 41 85 22 -137
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 96 288 53 228
Årets resultat 55 203 30 365
Jämförelsestörande poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 34 0 1 17
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 312
Externa räntekostnader 3 323 2 371 2 587 2 365
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 96 288 53 228
Bokslutsdispositioner 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Byggnader och mark 127 530 129 173 131 956 135 896
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 9 856 4 278 4 942 5 208
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 3 160 0 424
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 137 386 136 611 136 898 141 528
Finansiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 91 91 91 91
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa anläggningstillgångar 137 477 136 701 136 988 141 619

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 767 494 300 546
Summa varulager 767 494 300 546
Kortfristiga fordringar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kundfordringar 9 480 2 190 1 230 1 083
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 260 3 507 1 961
Övriga kortfristiga fordringar 1 327 860 1 213 1 051
Summa kortfristiga fordringar 10 807 3 310 5 950 4 095
Kassa och bank 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 792 4 446 2 408 2 399
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa omsättningstillgångar 13 366 8 250 8 657 7 041
Summa tillgångar 150 843 144 951 145 646 148 659

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Aktiekapital 6 000 6 000 6 000 6 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 6 000 6 000 6 000 6 000
Fritt eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserat resultat 612 409 378 14
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 55 203 30 365
Summa fritt eget kapital 667 612 408 379
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital 6 667 6 612 6 408 6 379
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 1 985 1 944 1 859 1 837
Långfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 63 842 66 492 71 492 77 742
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 15 600 15 600 15 600 15 600
Övriga långfristiga skulder 30 000 32 000 34 000 35 000
Summa långfristiga skulder 109 442 114 092 121 092 128 342
Kortfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Skulder till kreditinstitut, korta 5 350 5 000 5 000 1 000
Leverantörsskulder 4 884 5 712 2 548 1 598
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 7 653 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 14 862 11 591 8 738 9 504
Summa kortfristiga skulder 32 749 22 303 16 286 12 102
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital och skulder 150 843 144 951 145 646 148 659

Noter

2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Antal anställda 30 25 15 24
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 11 843 9 247 5 352 7 919
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 4 221 3 190 1 961 2 558
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 88 742 88 742 88 742 88 742
Övriga säkerheter 69 192 71 492 76 493 78 742
Summa säkerheter 157 934 160 234 165 235 167 484
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 871 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 871 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kassalikviditet (%) 38,47 % 34,78 % 51,32 % 53,66 %
Soliditet (%) 4,42 % 4,56 % 4,40 % 4,29 %
Avkastning på eget kapital (%) 1,44 % 4,36 % 0,83 % 3,57 %
Riskbuffert (%) -0,07 % 0,10 % -0,07 % 0,05 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -5,30 % -4,36 % -8,58 % -4,82 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 395 370 357 330
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!