Nyckeltal för Eskilstuna Kanotcenter & Sporthuset AB

Information 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 099 1 916 2 041 1 783
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 29 53 174 96
Total omsättning 2 128 1 969 2 215 1 879
Rörelsens kostnader 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 1 310 1 122 1 242 1 004
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 371 420 463 332
Personalkostnader 372 347 438 462
Avskrivningar 25 9 9 9
Summa rörelsekostnader -2 078 -1 898 -2 152 -1 807
Rörelseresultat 50 70 63 72
Resultat 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Resultat före skatt 10 39 24 15
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 10 39 24 15
Årets resultat 10 39 24 15
Jämförelsestörande poster 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 40 31 39 57
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 10 39 24 15
Bokslutsdispositioner 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 25 34 44
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 25 34 44
Finansiella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 17 17 17 17
Summa finansiella anläggningstillgångar 17 17 17 17
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa anläggningstillgångar 17 42 51 61

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 2 202
Övrigt varulager 1 642 1 783 1 833 0
Summa varulager 1 642 1 783 1 833 2 202
Kortfristiga fordringar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Kundfordringar 185 92 241 261
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 50 57 45 44
Summa kortfristiga fordringar 235 149 286 305
Kassa och bank 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 2 3 3
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa omsättningstillgångar 1 879 1 934 2 122 2 510
Summa tillgångar 1 896 1 976 2 173 2 570

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Aktiekapital 173 173 173 173
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 173 173 173 173
Fritt eget kapital 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Balanserat resultat -6 -45 -70 -84
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 10 39 24 15
Summa fritt eget kapital 4 -6 -46 -69
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa eget kapital 177 167 127 104
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 520 579 605 668
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 18 2 20
Summa långfristiga skulder 520 597 607 688
Kortfristiga skulder 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 154 14 66 444
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 045 1 198 1 373 1 335
Summa kortfristiga skulder 1 199 1 212 1 439 1 779
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa eget kapital och skulder 1 896 1 976 2 173 2 570

Noter

2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Antal anställda 2 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 288 299 277 292
Utdelning 0 0 0 0
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Kassalikviditet (%) 19,77 % 12,46 % 20,08 % 17,31 %
Soliditet (%) 9,34 % 8,45 % 5,84 % 4,05 %
Avkastning på eget kapital (%) 5,65 % 23,35 % 18,90 % 14,42 %
Riskbuffert (%) 0,31 % 1,83 % 0,99 % 0,49 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -1,43 % 0,42 % -0,73 % -2,36 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord