Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Ernst Rosén Projektutveckling AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 102 668 54 448 77 929 57 572
Övriga rörelseintäkter 0 0 4 273 27
Total omsättning 102 668 54 448 82 202 57 599
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Kostnad sålda varor 101 700 54 481 0 0
Rörelseresultat 608 -1 341 3 352 -1 570
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 606 -1 341 3 135 -1 582
Skatt 0 1 63 6
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 606 -1 341 3 135 -1 582
Årets resultat -7 1 2 2
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 2 0 217 12
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 606 -1 341 3 135 -1 582
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag -613 1 343 -3 070 1 590
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 2 250
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 2 250
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 0 0 0 2 250

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 778 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 33 477 28 514 25 809 46 533
Summa kortfristiga fordringar 34 255 28 514 25 809 46 533
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 22 3
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 34 255 28 514 25 831 46 536
Summa tillgångar 34 255 28 514 25 831 48 786

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 2 012 2 012 2 009 7
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -7 1 2 2
Summa fritt eget kapital 2 005 2 013 2 011 9
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 2 055 2 063 2 061 59
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 757 774 267 2 647
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 23 934 23 436 11 183 41 927
Övriga kortfristiga skulder 7 509 2 242 12 319 4 153
Summa kortfristiga skulder 32 200 26 452 23 769 48 727
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 34 255 28 514 25 831 48 786

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 2 1 1 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 106,38 % 107,80 % 108,68 % 95,50 %
Soliditet (%) 6,00 % 7,24 % 7,98 % 0,12 %
Avkastning på eget kapital (%) 29,49 % -65,00 % 152,11 % -2 681,36 %
Riskbuffert (%) 1,77 % -4,70 % 12,06 % -3,24 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,59 % -2,46 % 3,74 % -2,77 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0