Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Koncernredovisning för Ernst Rosén Förvaltning Aktiebolag

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 319 640 1 319 950 1 032 240 831 233
Övriga rörelseintäkter 0 10 747 16 914 23 317
Total omsättning 1 319 640 1 330 697 1 049 154 854 550
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Kostnad sålda varor 1 000 230 962 064 726 721 581 611
Rörelseresultat 141 083 203 906 183 252 192 804
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 258 217 151 385 110 736 111 667
Skatt 17 378 30 003 15 097 22 399
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 258 217 151 385 110 736 111 667
Årets resultat 240 839 121 382 95 639 89 268
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 138 442 -3 446 0 -5 032
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 460 942 6 299 5 939
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 58 281 54 517 70 754 67 358
Övriga finansiella kostnader 2 598 4 977 19 701 21 686
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 258 217 151 385 110 736 111 667
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 20 000 0 0 0
Goodwill 29 734 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 49 734 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 3 348 690 3 074 170 3 066 130 2 925 730
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 32 806 35 904 31 914 26 108
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 404 730 513 361 294 036 169 454
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 3 786 226 3 623 435 3 392 080 3 121 292
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 138 442 -3 446 0 -5 032
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 255 543 221 702 225 735 248 275
Summa finansiella anläggningstillgångar 255 543 221 702 225 735 248 275
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 4 091 510 3 845 140 3 617 820 3 369 560

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 2 103 1 216 5 351 4 922
Summa varulager 2 103 1 216 5 351 4 922
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 71 942 86 435 70 940 76 454
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 90 902 134 800 82 714 56 032
Summa kortfristiga fordringar 162 844 221 235 153 654 132 486
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 737 069 457 986 324 431 315 934
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 902 016 680 437 483 436 453 342
Summa tillgångar 4 993 520 4 525 580 4 101 250 3 822 900

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 500 500 500 500
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 500 500 500 500
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 660 734 575 328 520 144 452 896
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 -5 877 -10 670 0
Årets resultat 240 839 121 382 95 639 89 268
Summa fritt eget kapital 901 573 690 833 605 113 542 164
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 902 073 691 333 605 613 542 664
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 222 285 188 104 170 938 162 248
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 2 684 310 2 153 800 2 092 990 2 205 110
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 103 399 105 950 101 355 97 401
Summa långfristiga skulder 2 787 700 2 259 750 2 194 350 2 302 510
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 729 352 1 074 800 805 609 547 419
Leverantörsskulder 129 855 122 035 122 424 95 827
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 222 252 189 552 202 319 172 234
Summa kortfristiga skulder 1 081 460 1 386 380 1 130 350 815 480
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 4 993 520 4 525 580 4 101 250 3 822 900

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 176 166 167 156
Löner till styrelse & VD 15 579 13 040 8 812 8 928
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 86 216 82 048 76 792 72 550
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 47 798 48 998 40 352 36 942
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 2 000
Fastighetsinteckningar 3 490 600 3 319 240 3 004 160 2 945 500
Övriga säkerheter 497 773 758 766
Summa säkerheter 3 491 100 3 320 010 3 004 920 2 948 270
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 33 000 35 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 83,21 % 48,99 % 42,30 % 54,99 %
Soliditet (%) 18,06 % 15,28 % 14,77 % 14,20 %
Avkastning på eget kapital (%) 28,62 % 21,90 % 18,28 % 20,58 %
Riskbuffert (%) 4,82 % 3,03 % 2,18 % 2,39 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 14,95 % 6,96 % 1,96 % 2,72 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 578 573 513 522

Nyckeltal för Ernst Rosén Förvaltning Aktiebolag

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 0 0 0 0
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Övriga rörelsekostnader 0 0 5 4
Kostnad sålda varor 0 0 0 0
Rörelseresultat 0 0 -5 -4
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 85 351 39 263 28 000 25 000
Skatt 13 111 2 066 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 85 351 122 563 28 000 25 000
Årets resultat 46 640 37 197 28 000 25 000
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 85 666 93 045 0 416
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 479 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 315 482 474 412
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 85 351 122 563 28 000 25 000
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag -25 600 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 -83 300 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 85 666 93 045 0 416
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 140 345 140 345 140 345 140 345
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 140 345 140 345 140 345 140 345

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 0 0 0 0
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 75 254 7 127
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 75 254 7 127
Summa tillgångar 140 420 140 599 140 352 140 472

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 500 500 500 500
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 100 100 100 100
Summa bundet eget kapital 600 600 600 600
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 10 239 3 042 3 042 3 042
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 46 640 37 197 28 000 25 000
Summa fritt eget kapital 56 879 40 239 31 042 28 042
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 57 479 40 839 31 642 28 642
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 15 178 2 066 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 43 646 43 849 38 553 35 300
Summa långfristiga skulder 43 646 43 849 38 553 35 300
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 23 803 53 363 69 683 76 118
Övriga kortfristiga skulder 314 482 474 412
Summa kortfristiga skulder 24 117 53 845 70 157 76 530
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 140 420 140 599 140 352 140 472

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 30 000 28 000 25 000
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 0,31 % 0,47 % 0,01 % 0,17 %
Soliditet (%) 40,93 % 29,05 % 22,54 % 20,39 %
Avkastning på eget kapital (%) 148,49 % 300,11 % 88,49 % 87,28 %
Riskbuffert (%) 60,54 % 87,02 % 19,85 % 17,72 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0