Koncernredovisning för Ernst Rosén Förvaltning Aktiebolag

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 148 700 1 319 640 1 319 950 1 032 240
Övriga rörelseintäkter 14 015 0 10 747 16 914
Total omsättning 1 162 715 1 319 640 1 330 697 1 049 154
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Kostnad sålda varor 873 291 1 000 230 962 064 726 721
Rörelseresultat 108 584 141 083 203 906 183 252
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 61 973 258 217 151 385 110 736
Skatt 23 056 17 378 30 003 15 097
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 61 973 258 217 151 385 110 736
Årets resultat 38 917 240 839 121 382 95 639
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 138 442 -3 446 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 239 460 942 6 299
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 55 091 58 281 54 517 70 754
Övriga finansiella kostnader 0 2 598 4 977 19 701
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 61 973 258 217 151 385 110 736
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 20 000 0 0
Goodwill 26 761 29 734 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 21 742 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 48 503 49 734 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 3 639 420 3 348 690 3 074 170 3 066 130
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 46 437 32 806 35 904 31 914
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 749 387 404 730 513 361 294 036
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 4 435 244 3 786 226 3 623 435 3 392 080
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 138 442 -3 446 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 46 736 255 543 221 702 225 735
Summa finansiella anläggningstillgångar 74 166 255 543 221 702 225 735
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 4 557 910 4 091 510 3 845 140 3 617 820

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 4 176 2 103 1 216 5 351
Summa varulager 4 176 2 103 1 216 5 351
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 105 636 71 942 86 435 70 940
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 101 194 90 902 134 800 82 714
Summa kortfristiga fordringar 206 830 162 844 221 235 153 654
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 683 362 737 069 457 986 324 431
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 894 368 902 016 680 437 483 436
Summa tillgångar 5 452 280 4 993 520 4 525 580 4 101 250

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 500 500 500 500
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 500 500 500 500
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 835 502 660 734 575 328 520 144
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 -5 877 -10 670
Årets resultat 38 917 240 839 121 382 95 639
Summa fritt eget kapital 874 419 901 573 690 833 605 113
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 874 919 902 073 691 333 605 613
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 234 374 222 285 188 104 170 938
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 3 169 640 2 684 310 2 153 800 2 092 990
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 96 767 103 399 105 950 101 355
Summa långfristiga skulder 3 266 410 2 787 700 2 259 750 2 194 350
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 713 615 729 352 1 074 800 805 609
Leverantörsskulder 143 978 129 855 122 035 122 424
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 218 986 222 252 189 552 202 319
Summa kortfristiga skulder 1 076 580 1 081 460 1 386 380 1 130 350
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 5 452 280 4 993 520 4 525 580 4 101 250

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 258 176 166 167
Löner till styrelse & VD 16 759 15 579 13 040 8 812
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 138 307 86 216 82 048 76 792
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 66 698 47 798 48 998 40 352
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 3 950 800 3 490 600 3 319 240 3 004 160
Övriga säkerheter 412 497 773 758
Summa säkerheter 3 951 220 3 491 100 3 320 010 3 004 920
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 33 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 82,69 % 83,21 % 48,99 % 42,30 %
Soliditet (%) 16,05 % 18,06 % 15,28 % 14,77 %
Avkastning på eget kapital (%) 7,08 % 28,62 % 21,90 % 18,28 %
Riskbuffert (%) 0,88 % 4,82 % 3,03 % 2,18 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,60 % 14,95 % 6,96 % 1,96 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 601 578 573 513
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Nyckeltal för Ernst Rosén Förvaltning Aktiebolag

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 0 0 0 0
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 5
Kostnad sålda varor 0 0 0 0
Rörelseresultat 0 0 0 -5
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 91 004 85 351 39 263 28 000
Skatt -385 13 111 2 066 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 91 004 85 351 122 563 28 000
Årets resultat 26 389 46 640 37 197 28 000
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 61 289 85 666 93 045 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 479
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 285 315 482 474
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 91 004 85 351 122 563 28 000
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag -65 000 -25 600 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 -83 300 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 61 289 85 666 93 045 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 140 345 140 345 140 345 140 345
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 140 345 140 345 140 345 140 345

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 0 0 0 0
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 925 75 254 7
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 925 75 254 7
Summa tillgångar 141 270 140 420 140 599 140 352

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 500 500 500 500
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 100 100 100 100
Summa bundet eget kapital 600 600 600 600
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 21 879 10 239 3 042 3 042
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 26 389 46 640 37 197 28 000
Summa fritt eget kapital 48 268 56 879 40 239 31 042
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 48 868 57 479 40 839 31 642
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 14 793 15 178 2 066 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 37 018 43 646 43 849 38 553
Summa långfristiga skulder 37 018 43 646 43 849 38 553
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 40 195 23 803 53 363 69 683
Övriga kortfristiga skulder 396 314 482 474
Summa kortfristiga skulder 40 591 24 117 53 845 70 157
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 141 270 140 420 140 599 140 352

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 40 000 0 30 000 28 000
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 2,28 % 0,31 % 0,47 % 0,01 %
Soliditet (%) 34,59 % 40,93 % 29,05 % 22,54 %
Avkastning på eget kapital (%) 186,22 % 148,49 % 300,11 % 88,49 %
Riskbuffert (%) 64,25 % 60,54 % 87,02 % 19,85 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!