Koncernredovisning för Ernst Rosén AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 148 700 1 319 640 1 319 950 1 032 240
Övriga rörelseintäkter 14 015 0 10 747 16 914
Total omsättning 1 162 715 1 319 640 1 330 697 1 049 154
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Kostnad sålda varor 871 291 998 227 960 064 724 721
Rörelseresultat 110 584 143 083 205 906 185 252
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 64 259 260 528 153 867 112 736
Skatt 23 441 4 262 27 937 15 097
Minoritetsintressen 0 55 760 38 105 0
Resultat efter finansnetto 64 259 260 528 153 867 112 736
Årets resultat 105 818 281 866 209 230 97 639
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 138 442 -5 870 -3 212
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 239 456 942 6 299
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 54 805 57 966 54 035 70 280
Övriga finansiella kostnader 0 1 501 2 553 16 963
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 64 259 260 528 153 867 112 736
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 65 000 25 600 83 300 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 20 000 0 0
Goodwill 26 761 29 734 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 21 742 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 48 503 49 734 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 3 563 100 3 270 380 2 993 850 2 983 810
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 46 437 32 806 35 904 31 914
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 749 387 404 730 513 361 294 036
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 4 358 924 3 707 916 3 543 115 3 309 760
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 138 442 -5 870 -3 212
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 97 683
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 46 736 255 543 221 702 225 735
Summa finansiella anläggningstillgångar 74 166 255 543 221 702 323 418
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 4 481 600 4 013 190 3 764 820 3 633 180

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 4 176 2 103 1 216 5 351
Summa varulager 4 176 2 103 1 216 5 351
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 105 636 71 942 86 435 70 940
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 70 195 23 803 83 363 0
Övriga kortfristiga fordringar 101 194 90 902 134 800 82 714
Summa kortfristiga fordringar 277 025 186 647 304 598 153 654
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 682 437 736 994 457 733 324 424
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 963 638 925 744 763 547 483 429
Summa tillgångar 5 445 230 4 938 930 4 528 370 4 116 610

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 30 000 30 000 30 000 30 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 30 000 30 000 30 000 30 000
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 784 260 538 995 469 063 532 359
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 -5 877 0
Årets resultat 105 818 281 866 209 230 97 639
Summa fritt eget kapital 890 078 820 861 672 416 629 998
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 920 078 850 861 702 416 659 998
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 55 760 38 105 0
Summa avsättningar 219 581 207 107 186 038 170 938
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 3 169 640 2 684 310 2 153 800 2 092 990
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 59 749 59 753 62 101 62 802
Summa långfristiga skulder 3 229 390 2 744 060 2 215 900 2 155 800
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 713 615 729 352 1 074 800 805 609
Leverantörsskulder 143 978 129 855 122 035 122 424
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 218 590 221 938 189 071 201 845
Summa kortfristiga skulder 1 076 180 1 081 140 1 385 900 1 129 880
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 5 445 230 4 938 930 4 528 370 4 116 610

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 258 176 166 167
Löner till styrelse & VD 16 759 15 579 13 040 8 812
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 138 307 86 216 82 048 76 792
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 66 698 47 798 48 998 40 352
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 3 950 800 3 490 600 3 319 240 3 004 160
Övriga säkerheter 412 497 773 758
Summa säkerheter 3 951 220 3 491 100 3 320 010 3 004 920
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 33 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 89,15 % 85,43 % 55,01 % 42,31 %
Soliditet (%) 16,90 % 17,23 % 15,51 % 16,03 %
Avkastning på eget kapital (%) 6,98 % 30,62 % 21,91 % 17,08 %
Riskbuffert (%) 0,91 % 4,92 % 3,08 % 2,20 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,82 % 15,24 % 7,37 % 2,47 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 601 578 573 513
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!
Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 46 195 46 317 45 602 42 808
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 46 195 46 317 45 602 42 808
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Kostnad sålda varor 43 393 37 202 36 310 39 759
Rörelseresultat -52 567 -63 992 -54 010 -52 733
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 18 395 -31 004 -4 800 38 499
Skatt 11 668 4 751 413 15 642
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 18 395 -33 104 -4 800 24 579
Årets resultat 46 484 25 979 30 142 65 291
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 77 955 35 807 53 757 123 905
Ränteintäkter från koncernföretag 0 800 800 3 000
Externa ränteintäkter 8 920 10 717 11 052 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 15 913 18 341 19 589 47 630
Övriga finansiella kostnader 0 941 35 1 963
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 18 395 -33 104 -4 800 24 579
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 39 757 61 734 35 355 42 434
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 2 100 0 13 920
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 161 846 155 187 152 563 150 847
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 7 014 6 157 7 129 6 773
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 750 0 149 160
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 169 610 161 344 159 841 157 780
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 77 955 35 807 53 757 123 905
Fordringar på koncern- och intresseföretag 497 616 500 616 604 661 705 213
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 10 23 508 20 662 17 437
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 446 170 1 420 240 1 560 520 1 649 060
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 1 615 780 1 581 590 1 720 360 1 806 840

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 11 598 505 586
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 166 580 60 982 117 754 110 559
Övriga kortfristiga fordringar 3 836 2 535 3 205 4 904
Summa kortfristiga fordringar 170 427 64 115 121 464 116 049
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 418 539 349 526 202 257 107 851
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 588 966 413 641 323 721 223 900
Summa tillgångar 2 204 750 1 995 230 2 044 080 2 030 740

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 30 000 30 000 30 000 30 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 6 000 6 000 6 000 6 000
Summa bundet eget kapital 36 000 36 000 36 000 36 000
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 326 728 300 749 300 607 263 316
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 46 484 25 979 30 142 65 291
Summa fritt eget kapital 373 212 326 728 330 749 328 607
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 409 212 362 728 366 749 364 607
Summa obeskattade reserver 0 0 2 100 2 100
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 107 373 99 615 94 798 94 385
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 623 397 831 811 397 548 612 059
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 218 396 259 827 307 309 359 686
Övriga långfristiga skulder 15 500 15 500 15 500 15 500
Summa långfristiga skulder 857 293 1 107 140 720 357 987 245
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 350 312 48 898 563 161 422 150
Leverantörsskulder 7 280 5 318 2 592 5 707
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 450 532 350 627 269 946 135 624
Övriga kortfristiga skulder 22 747 20 903 24 378 18 923
Summa kortfristiga skulder 830 871 425 746 860 077 582 404
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 2 204 750 1 995 230 2 044 080 2 030 740

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 39 43 39 39
Löner till styrelse & VD 8 201 13 180 8 700 5 781
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 21 396 21 224 20 775 20 615
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 16 108 18 288 19 037 14 498
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 983 505 890 734 972 866 1 061 290
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 983 505 890 734 972 866 1 061 290
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 1 308 620 1 054 910 944 536 747 479
Summa ansvarsförbindelser 1 308 620 1 054 910 944 536 747 479
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 20 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 30 000 0 30 000 28 000
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 70,89 % 97,16 % 37,64 % 38,44 %
Soliditet (%) 18,56 % 18,18 % 18,02 % 18,03 %
Avkastning på eget kapital (%) 4,50 % -9,13 % -1,30 % 6,71 %
Riskbuffert (%) 0,61 % -1,95 % -0,52 % 0,49 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 5,37 % -113,10 % -53,56 % -58,43 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 759 800 756 677
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!