Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Koncernredovisning för Ernst Rosén AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 319 640 1 319 950 1 032 240 831 233
Övriga rörelseintäkter 0 10 747 16 914 23 317
Total omsättning 1 319 640 1 330 697 1 049 154 854 550
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Kostnad sålda varor 998 227 960 064 724 721 579 611
Rörelseresultat 143 083 205 906 185 252 194 804
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 260 528 153 867 112 736 113 667
Skatt 4 262 27 937 15 097 22 399
Minoritetsintressen 55 760 38 105 0 0
Resultat efter finansnetto 260 528 153 867 112 736 113 667
Årets resultat 281 866 209 230 97 639 91 268
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 138 442 -5 870 -3 212 -5 444
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 456 942 6 299 5 939
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 57 966 54 035 70 280 66 946
Övriga finansiella kostnader 1 501 2 553 16 963 21 686
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 260 528 153 867 112 736 113 667
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 25 600 83 300 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 20 000 0 0 0
Goodwill 29 734 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 49 734 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 3 270 380 2 993 850 2 983 810 2 841 410
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 32 806 35 904 31 914 26 108
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 404 730 513 361 294 036 169 454
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 3 707 916 3 543 115 3 309 760 3 036 972
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 138 442 -5 870 -3 212 -5 444
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 97 683 101 118
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 255 543 221 702 225 735 248 275
Summa finansiella anläggningstillgångar 255 543 221 702 323 418 349 393
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 4 013 190 3 764 820 3 633 180 3 386 360

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 2 103 1 216 5 351 4 922
Summa varulager 2 103 1 216 5 351 4 922
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 71 942 86 435 70 940 76 454
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 23 803 83 363 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 90 902 134 800 82 714 56 032
Summa kortfristiga fordringar 186 647 304 598 153 654 132 486
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 736 994 457 733 324 424 315 807
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 925 744 763 547 483 429 453 215
Summa tillgångar 4 938 930 4 528 370 4 116 610 3 839 580

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 30 000 30 000 30 000 30 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 30 000 30 000 30 000 30 000
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 538 995 469 063 532 359 473 781
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 -5 877 0 0
Årets resultat 281 866 209 230 97 639 91 268
Summa fritt eget kapital 820 861 672 416 629 998 565 049
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 850 861 702 416 659 998 595 049
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 55 760 38 105 0 0
Summa avsättningar 207 107 186 038 170 938 162 248
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 2 684 310 2 153 800 2 092 990 2 205 110
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 59 753 62 101 62 802 62 101
Summa långfristiga skulder 2 744 060 2 215 900 2 155 800 2 267 210
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 729 352 1 074 800 805 609 547 419
Leverantörsskulder 129 855 122 035 122 424 95 827
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 221 938 189 071 201 845 171 822
Summa kortfristiga skulder 1 081 140 1 385 900 1 129 880 815 068
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 4 938 930 4 528 370 4 116 610 3 839 580

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 176 166 167 156
Löner till styrelse & VD 15 579 13 040 8 812 8 928
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 86 216 82 048 76 792 72 550
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 47 798 48 998 40 352 36 942
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 2 000
Fastighetsinteckningar 3 490 600 3 319 240 3 004 160 2 945 500
Övriga säkerheter 497 773 758 766
Summa säkerheter 3 491 100 3 320 010 3 004 920 2 948 270
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 33 000 35 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 85,43 % 55,01 % 42,31 % 55,00 %
Soliditet (%) 17,23 % 15,51 % 16,03 % 15,50 %
Avkastning på eget kapital (%) 30,62 % 21,91 % 17,08 % 19,10 %
Riskbuffert (%) 4,92 % 3,08 % 2,20 % 2,39 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 15,24 % 7,37 % 2,47 % 3,01 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 578 573 513 522

Nyckeltal för Ernst Rosén AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 46 317 45 602 42 808 41 636
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 46 317 45 602 42 808 41 636
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Kostnad sålda varor 37 202 36 310 39 759 33 141
Rörelseresultat -63 992 -54 010 -52 733 -35 927
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -31 004 -4 800 38 499 88 751
Skatt 4 751 413 15 642 3 999
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -33 104 -4 800 24 579 87 291
Årets resultat 25 979 30 142 65 291 49 168
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 35 807 53 757 123 905 167 188
Ränteintäkter från koncernföretag 800 800 3 000 2 440
Externa ränteintäkter 10 717 11 052 0 130
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 18 341 19 589 47 630 43 613
Övriga finansiella kostnader 941 35 1 963 6 686
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -33 104 -4 800 24 579 87 291
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 61 734 35 355 42 434 -35 584
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 2 100 0 13 920 1 460
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 155 187 152 563 150 847 140 241
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 6 157 7 129 6 773 5 887
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 149 160 5 753
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 161 344 159 841 157 780 151 881
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 35 807 53 757 123 905 167 188
Fordringar på koncern- och intresseföretag 500 616 604 661 705 213 271 148
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 23 508 20 662 17 437 18 419
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 420 240 1 560 520 1 649 060 1 924 180
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 1 581 590 1 720 360 1 806 840 2 076 060

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 598 505 586 153
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 60 982 117 754 110 559 476 370
Övriga kortfristiga fordringar 2 535 3 205 4 904 3 048
Summa kortfristiga fordringar 64 115 121 464 116 049 479 571
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 349 526 202 257 107 851 108 003
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 413 641 323 721 223 900 587 574
Summa tillgångar 1 995 230 2 044 080 2 030 740 2 663 630

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 30 000 30 000 30 000 30 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 6 000 6 000 6 000 6 000
Summa bundet eget kapital 36 000 36 000 36 000 36 000
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 300 749 300 607 263 316 239 148
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 25 979 30 142 65 291 49 168
Summa fritt eget kapital 326 728 330 749 328 607 288 316
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 362 728 366 749 364 607 324 316
Summa obeskattade reserver 0 2 100 2 100 16 020
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 99 615 94 798 94 385 78 743
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 831 811 397 548 612 059 1 571 510
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 259 827 307 309 359 686 0
Övriga långfristiga skulder 15 500 15 500 15 500 15 500
Summa långfristiga skulder 1 107 140 720 357 987 245 1 587 010
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 48 898 563 161 422 150 166 389
Leverantörsskulder 5 318 2 592 5 707 3 690
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 350 627 269 946 135 624 468 301
Övriga kortfristiga skulder 20 903 24 378 18 923 19 160
Summa kortfristiga skulder 425 746 860 077 582 404 657 540
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 1 995 230 2 044 080 2 030 740 2 663 630

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 43 39 39 37
Löner till styrelse & VD 13 180 8 700 5 781 4 801
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 21 224 20 775 20 615 17 693
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 18 288 19 037 14 498 11 792
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 890 734 972 866 1 061 290 1 772 580
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 890 734 972 866 1 061 290 1 772 580
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 1 054 910 944 536 747 479 57 542
Summa ansvarsförbindelser 1 054 910 944 536 747 479 57 542
Beviljad checkräkningskredit 0 0 20 000 20 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 30 000 28 000 25 000
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 97,16 % 37,64 % 38,44 % 89,36 %
Soliditet (%) 18,18 % 18,02 % 18,03 % 12,62 %
Avkastning på eget kapital (%) -9,13 % -1,30 % 6,71 % 25,97 %
Riskbuffert (%) -1,95 % -0,52 % 0,49 % 2,93 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -113,10 % -53,56 % -58,43 % 88,85 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 800 756 677 608