Koncernredovisning för Ernst & Young Aktiebolag

Information 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 4 962 310 4 562 050 4 231 210 4 217 040
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 87 806 105 577 56 246 34 966
Total omsättning 5 050 116 4 667 627 4 287 456 4 252 006
Rörelsens kostnader 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 468 190 1 423 980 1 386 320 1 448 510
Personalkostnader 2 638 640 2 558 580 2 343 090 2 198 110
Avskrivningar 126 882 77 415 56 629 53 355
Summa rörelsekostnader -4 233 712 -4 059 975 -3 786 039 -3 699 975
Rörelseresultat 806 372 607 100 496 995 547 868
Resultat 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Resultat före skatt 801 012 599 533 489 958 543 136
Skatt 183 097 135 127 114 306 126 295
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 801 012 599 533 489 958 543 136
Årets resultat 617 914 464 406 375 652 416 841
Jämförelsestörande poster 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 698 1 890 1 652 2 015
Räntekostnader till koncernföretag 309 514 506 167
Externa räntekostnader 9 941 9 138 8 656 7 258
Övriga finansiella kostnader 3 267 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 801 012 599 533 489 958 543 136
Bokslutsdispositioner 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 2 863 6 298 0 0
Goodwill 130 121 187 788 64 138 1 105
Övriga immateriella anläggningstillgångar 1 815 2 021 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 134 799 196 107 64 138 1 105
Materiella anläggningstillgångar 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 227 446 150 943 137 354 147 229
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 24 070 8 820 12 303 14 334
Summa materiella anläggningstillgångar 251 516 159 763 149 657 161 563
Finansiella anläggningstillgångar 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 185 272 172 113 154 133 164 370
Summa finansiella anläggningstillgångar 185 297 172 138 154 158 164 395
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa anläggningstillgångar 571 612 528 008 367 952 327 063

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Kundfordringar 1 139 360 925 094 796 101 716 931
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 63 740 30 635 73 852 49 730
Övriga kortfristiga fordringar 756 609 588 276 739 502 636 139
Summa kortfristiga fordringar 1 959 700 1 544 000 1 609 460 1 402 800
Kassa och bank 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 161 331 118 261 29 887 243 013
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa omsättningstillgångar 2 121 040 1 662 270 1 639 340 1 645 810
Summa tillgångar 2 692 650 2 190 280 2 007 290 1 972 880

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Aktiekapital 4 680 4 680 4 680 4 680
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 4 680 4 680 4 680 4 680
Fritt eget kapital 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Balanserat resultat 45 740 16 713 52 465 18 326
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 617 914 464 406 375 652 416 841
Summa fritt eget kapital 663 654 481 119 428 117 435 167
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa eget kapital 668 334 485 799 432 797 439 847
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 129 021 129 705 138 630 141 134
Långfristiga skulder 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 74 347 62 112 55 831 58 938
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 6 083 15 784 0
Övriga långfristiga skulder 21 333 40 933 2 408 0
Summa långfristiga skulder 95 680 109 128 74 023 58 938
Kortfristiga skulder 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Skulder till kreditinstitut, korta 22 946 21 395 20 108 20 548
Leverantörsskulder 209 882 153 875 201 807 216 862
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 73 542 20 572 92 407 55 647
Övriga kortfristiga skulder 1 493 240 1 269 800 1 047 520 1 039 900
Summa kortfristiga skulder 1 799 610 1 465 640 1 361 840 1 332 960
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa eget kapital och skulder 2 692 650 2 190 280 2 007 290 1 972 880

Noter

2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Antal anställda 2844 2831 2690 2541
Löner till styrelse & VD 1 200 1 200 5 068 3 726
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 1 702 570 1 648 420 1 495 630 1 398 460
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 863 353 814 706 739 360 695 478
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Företagsinteckningar 130 000 130 000 130 000 130 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 66 248 56 810 58 962 67 501
Summa säkerheter 196 248 186 810 188 962 197 501
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 400 000 400 000 250 000 200 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Kassalikviditet (%) 117,86 % 113,42 % 120,38 % 123,47 %
Soliditet (%) 24,82 % 22,18 % 21,56 % 22,29 %
Avkastning på eget kapital (%) 119,85 % 123,41 % 113,21 % 123,48 %
Riskbuffert (%) 29,54 % 27,20 % 24,23 % 27,37 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 15,87 % 12,93 % 11,36 % 12,70 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 599 583 558 552
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Nyckeltal för Ernst & Young Aktiebolag

Information 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 4 962 310 4 503 910 4 202 640 4 217 040
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 87 806 104 383 56 246 34 966
Total omsättning 5 050 116 4 608 293 4 258 886 4 252 006
Rörelsens kostnader 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 482 380 1 417 790 1 389 910 1 439 580
Personalkostnader 2 662 040 2 515 500 2 331 110 2 219 070
Avskrivningar 104 703 42 849 31 282 33 327
Summa rörelsekostnader -4 249 123 -3 976 139 -3 752 302 -3 691 977
Rörelseresultat 790 958 631 609 502 273 555 868
Resultat 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Resultat före skatt 782 821 599 515 496 021 551 116
Skatt 179 079 134 633 114 165 128 585
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 782 821 599 515 496 021 551 116
Årets resultat 603 742 453 038 381 856 422 533
Jämförelsestörande poster 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 -25 653 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 698 1 884 1 542 1 779
Räntekostnader till koncernföretag 309 514 506 167
Externa räntekostnader 8 526 7 813 7 287 6 362
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 782 821 599 515 496 021 551 116
Bokslutsdispositioner 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Koncernbidrag 0 -11 844 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 2 863 0 0 0
Goodwill 130 051 548 1 062 1 105
Övriga immateriella anläggningstillgångar 1 816 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 134 730 548 1 062 1 105
Materiella anläggningstillgångar 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 130 434 67 166 61 536 67 917
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 24 070 8 516 12 302 14 333
Summa materiella anläggningstillgångar 154 504 75 682 73 838 82 250
Finansiella anläggningstillgångar 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 -25 653 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 87 189 77 752 79 904 83 606
Summa finansiella anläggningstillgångar 156 610 344 265 220 129 153 604
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa anläggningstillgångar 445 844 420 495 295 029 236 959

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Kundfordringar 1 139 360 902 860 790 693 716 931
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 63 740 30 635 71 747 49 730
Övriga kortfristiga fordringar 743 499 573 217 727 119 633 620
Summa kortfristiga fordringar 1 946 590 1 506 710 1 589 560 1 400 280
Kassa och bank 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 141 991 86 144 0 216 570
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa omsättningstillgångar 2 088 580 1 592 860 1 589 560 1 616 850
Summa tillgångar 2 534 430 2 013 350 1 884 590 1 853 810

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Aktiekapital 4 680 4 680 4 680 4 680
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 1 083 1 083 1 083 1 083
Summa bundet eget kapital 5 763 5 763 5 763 5 763
Fritt eget kapital 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Balanserat resultat 51 605 28 951 58 503 18 695
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 603 742 453 038 381 856 422 533
Summa fritt eget kapital 655 347 481 989 440 359 441 228
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa eget kapital 661 110 487 752 446 122 446 991
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 89 040 75 442 91 763 95 399
Långfristiga skulder 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 21 333 6 083 15 784 0
Övriga långfristiga skulder 0 40 012 0 0
Summa långfristiga skulder 21 333 46 095 15 784 0
Kortfristiga skulder 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 13 665 0
Leverantörsskulder 209 882 151 611 198 701 216 862
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 69 454 14 012 82 916 56 979
Övriga kortfristiga skulder 1 483 610 1 238 440 1 035 640 1 037 580
Summa kortfristiga skulder 1 762 940 1 404 060 1 330 920 1 311 420
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Summa eget kapital och skulder 2 534 430 2 013 350 1 884 590 1 853 810

Noter

2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Antal anställda 2844 2739 2652 2541
Löner till styrelse & VD 1 200 1 200 5 068 3 726
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 1 702 570 1 606 970 1 475 520 1 398 460
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 863 353 793 080 728 199 695 478
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Företagsinteckningar 130 000 130 000 130 000 130 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 66 248 56 810 58 962 67 501
Summa säkerheter 196 248 186 810 188 962 197 501
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 400 000 400 000 250 000 200 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 13 665 0
Utdelning 655 000 479 000 427 000 434 000
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06
Kassalikviditet (%) 118,47 % 113,45 % 119,43 % 123,29 %
Soliditet (%) 26,09 % 24,23 % 23,67 % 24,11 %
Avkastning på eget kapital (%) 118,41 % 122,91 % 111,19 % 123,29 %
Riskbuffert (%) 30,74 % 29,62 % 26,15 % 29,58 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 15,60 % 13,13 % 11,62 % 12,91 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 599 587 558 552
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!