Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Koncernredovisning för Ernst & Young Aktiebolag

Information 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 4 562 050 4 231 210 4 217 040 3 952 660
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 105 577 56 246 34 966 45 515
Total omsättning 4 667 627 4 287 456 4 252 006 3 998 175
Rörelsens kostnader 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 423 980 1 386 320 1 448 510 1 407 830
Personalkostnader 2 558 580 2 343 090 2 198 110 2 069 360
Avskrivningar 77 415 56 629 53 355 47 507
Summa rörelsekostnader -4 059 975 -3 786 039 -3 699 975 -3 524 697
Rörelseresultat 607 100 496 995 547 868 465 828
Resultat 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Resultat före skatt 599 533 489 958 543 136 462 165
Skatt 135 127 114 306 126 295 107 091
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 599 533 489 958 543 136 462 165
Årets resultat 464 406 375 652 416 841 355 074
Jämförelsestörande poster 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 890 1 652 2 015 5 046
Räntekostnader till koncernföretag 514 506 167 245
Externa räntekostnader 9 138 8 656 7 258 7 475
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 988
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 599 533 489 958 543 136 462 165
Bokslutsdispositioner 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 6 298 0 0 0
Goodwill 187 788 64 138 1 105 3 510
Övriga immateriella anläggningstillgångar 2 021 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 196 107 64 138 1 105 3 510
Materiella anläggningstillgångar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 150 943 137 354 147 229 153 393
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 8 820 12 303 14 334 18 186
Summa materiella anläggningstillgångar 159 763 149 657 161 563 171 579
Finansiella anläggningstillgångar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 172 113 154 133 164 370 163 219
Summa finansiella anläggningstillgångar 172 138 154 158 164 395 163 244
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa anläggningstillgångar 528 008 367 952 327 063 338 333

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Kundfordringar 925 094 796 101 716 931 678 442
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 30 635 73 852 49 730 34 283
Övriga kortfristiga fordringar 588 276 739 502 636 139 533 598
Summa kortfristiga fordringar 1 544 000 1 609 460 1 402 800 1 246 320
Kassa och bank 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 118 261 29 887 243 013 329 519
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa omsättningstillgångar 1 662 270 1 639 340 1 645 810 1 575 840
Summa tillgångar 2 190 280 2 007 290 1 972 880 1 914 180

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Aktiekapital 4 680 4 680 4 680 4 680
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 4 680 4 680 4 680 4 680
Fritt eget kapital 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Balanserat resultat 16 713 52 465 18 326 28 362
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 464 406 375 652 416 841 355 074
Summa fritt eget kapital 481 119 428 117 435 167 383 436
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa eget kapital 485 799 432 797 439 847 388 116
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 129 705 138 630 141 134 116 853
Långfristiga skulder 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 62 112 55 831 58 938 260 479
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 6 083 15 784 0 0
Övriga långfristiga skulder 40 933 2 408 0 0
Summa långfristiga skulder 109 128 74 023 58 938 260 479
Kortfristiga skulder 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Skulder till kreditinstitut, korta 21 395 20 108 20 548 21 096
Leverantörsskulder 153 875 201 807 216 862 133 752
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 20 572 92 407 55 647 30 221
Övriga kortfristiga skulder 1 269 800 1 047 520 1 039 900 963 659
Summa kortfristiga skulder 1 465 640 1 361 840 1 332 960 1 148 730
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa eget kapital och skulder 2 190 280 2 007 290 1 972 880 1 914 180

Noter

2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Antal anställda 2831 2690 2541 2458
Löner till styrelse & VD 1 200 5 068 3 726 3 994
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 1 648 420 1 495 630 1 398 460 1 177 500
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 814 706 739 360 695 478 667 379
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Företagsinteckningar 130 000 130 000 130 000 130 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 56 810 58 962 67 501 67 194
Summa säkerheter 186 810 188 962 197 501 197 194
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 400 000 250 000 200 000 200 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Kassalikviditet (%) 113,42 % 120,38 % 123,47 % 137,18 %
Soliditet (%) 22,18 % 21,56 % 22,29 % 20,28 %
Avkastning på eget kapital (%) 123,41 % 113,21 % 123,48 % 119,08 %
Riskbuffert (%) 27,20 % 24,23 % 27,37 % 23,98 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 12,93 % 11,36 % 12,70 % 11,47 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 583 558 552 481

Nyckeltal för Ernst & Young Aktiebolag

Information 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 4 503 910 4 202 640 4 217 040 3 952 660
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 104 383 56 246 34 966 45 515
Total omsättning 4 608 293 4 258 886 4 252 006 3 998 175
Rörelsens kostnader 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 417 790 1 389 910 1 439 580 1 397 850
Personalkostnader 2 515 500 2 331 110 2 219 070 2 090 870
Avskrivningar 42 849 31 282 33 327 27 370
Summa rörelsekostnader -3 976 139 -3 752 302 -3 691 977 -3 516 090
Rörelseresultat 631 609 502 273 555 868 474 428
Resultat 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Resultat före skatt 599 515 496 021 551 116 489 044
Skatt 134 633 114 165 128 585 108 834
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 599 515 496 021 551 116 489 044
Årets resultat 453 038 381 856 422 533 380 210
Jämförelsestörande poster 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -25 653 0 0 19 000
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 884 1 542 1 779 2 267
Räntekostnader till koncernföretag 514 506 167 245
Externa räntekostnader 7 813 7 287 6 362 6 406
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 599 515 496 021 551 116 489 044
Bokslutsdispositioner 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Koncernbidrag -11 844 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 548 1 062 1 105 3 510
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 548 1 062 1 105 3 510
Materiella anläggningstillgångar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 67 166 61 536 67 917 72 025
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 8 516 12 302 14 333 18 187
Summa materiella anläggningstillgångar 75 682 73 838 82 250 90 212
Finansiella anläggningstillgångar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -25 653 0 0 19 000
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 77 752 79 904 83 606 83 339
Summa finansiella anläggningstillgångar 344 265 220 129 153 604 153 337
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa anläggningstillgångar 420 495 295 029 236 959 247 059

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Kundfordringar 902 860 790 693 716 931 678 442
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 30 635 71 747 49 730 34 283
Övriga kortfristiga fordringar 573 217 727 119 633 620 528 834
Summa kortfristiga fordringar 1 506 710 1 589 560 1 400 280 1 241 560
Kassa och bank 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 86 144 0 216 570 308 491
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa omsättningstillgångar 1 592 860 1 589 560 1 616 850 1 550 050
Summa tillgångar 2 013 350 1 884 590 1 853 810 1 797 110

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Aktiekapital 4 680 4 680 4 680 4 680
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 1 083 1 083 1 083 1 083
Summa bundet eget kapital 5 763 5 763 5 763 5 763
Fritt eget kapital 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Balanserat resultat 28 951 58 503 18 695 3 633
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 453 038 381 856 422 533 380 210
Summa fritt eget kapital 481 989 440 359 441 228 383 843
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa eget kapital 487 752 446 122 446 991 389 606
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 75 442 91 763 95 399 81 668
Långfristiga skulder 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 200 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 6 083 15 784 0 0
Övriga långfristiga skulder 40 012 0 0 0
Summa långfristiga skulder 46 095 15 784 0 200 000
Kortfristiga skulder 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 13 665 0 0
Leverantörsskulder 151 611 198 701 216 862 133 752
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 14 012 82 916 56 979 29 193
Övriga kortfristiga skulder 1 238 440 1 035 640 1 037 580 962 890
Summa kortfristiga skulder 1 404 060 1 330 920 1 311 420 1 125 840
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa eget kapital och skulder 2 013 350 1 884 590 1 853 810 1 797 110

Noter

2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Antal anställda 2739 2652 2541 2458
Löner till styrelse & VD 1 200 5 068 3 726 3 994
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 1 606 970 1 475 520 1 398 460 1 177 500
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 793 080 728 199 695 478 667 379
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Företagsinteckningar 130 000 130 000 130 000 130 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 56 810 58 962 67 501 67 194
Summa säkerheter 186 810 188 962 197 501 197 194
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 400 000 250 000 200 000 200 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 13 665 0 0
Utdelning 479 000 427 000 434 000 383 840
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Kassalikviditet (%) 113,45 % 119,43 % 123,29 % 137,68 %
Soliditet (%) 24,23 % 23,67 % 24,11 % 21,68 %
Avkastning på eget kapital (%) 122,91 % 111,19 % 123,29 % 125,52 %
Riskbuffert (%) 29,62 % 26,15 % 29,58 % 27,08 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 13,13 % 11,62 % 12,91 % 12,20 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 587 558 552 481