Nyckeltal för Ernman Produktion AB

Information 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 936 3 862 1 852 3 945
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 763 0 0
Total omsättning 936 4 625 1 852 3 945
Rörelsens kostnader 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 21 2 65 18
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 537 480 554 538
Personalkostnader 1 589 1 565 1 491 1 495
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -2 147 -2 047 -2 110 -2 051
Rörelseresultat -1 211 2 579 -258 1 895
Resultat 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Resultat före skatt -51 1 915 219 1 417
Skatt 5 426 64 327
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -1 211 2 579 -276 1 913
Årets resultat -57 1 488 156 1 090
Jämförelsestörande poster 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 18 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -1 211 2 579 -276 1 913
Bokslutsdispositioner 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 1 160 -664 495 -496
Balansräkning 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 25 0 0 0
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa anläggningstillgångar 25 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 620 620 620 600
Övriga kortfristiga fordringar 530 223 410 169
Summa kortfristiga fordringar 1 150 843 1 030 769
Kassa och bank 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 4 255
Summa kassa och bank 2 842 7 611 5 169 1 263
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa omsättningstillgångar 3 991 8 454 6 199 6 287
Summa tillgångar 4 016 8 454 6 199 6 287

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Balanserat resultat 2 672 4 623 4 467 3 377
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -57 1 488 156 1 090
Summa fritt eget kapital 2 615 6 111 4 623 4 467
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa eget kapital 2 715 6 211 4 723 4 567
Summa obeskattade reserver 0 1 160 496 991
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 27 10 17 3
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 273 1 073 963 726
Summa kortfristiga skulder 1 300 1 083 980 729
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa eget kapital och skulder 4 016 8 454 6 199 6 287

Noter

2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Antal anställda 2 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Kassalikviditet (%) 307,08 % 780,61 % 632,55 % 278,74 %
Soliditet (%) 67,60 % 83,58 % 82,09 % 84,26 %
Avkastning på eget kapital (%) -44,60 % 36,50 % -5,42 % 36,11 %
Riskbuffert (%) -30,15 % 30,51 % -5,78 % 30,43 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -129,38 % 66,78 % -15,87 % 48,49 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!