Nyckeltal för Erik's Agenturer AB

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 907 2 159 1 882 2 549
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 132 162
Total omsättning 1 907 2 159 2 014 2 711
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 6 2 1 2
Övriga externa kostnader 187 196 164 179
Personalkostnader 1 660 1 532 1 495 1 344
Avskrivningar 116 116 116 0
Summa rörelsekostnader -1 969 -1 846 -1 776 -1 525
Rörelseresultat -62 313 238 1 187
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 354 409 490 1 043
Skatt 102 137 70 231
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -62 128 446 1 193
Årets resultat 252 273 420 812
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 62 12 10 12
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 84
Övriga finansiella kostnader 62 211 53 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -62 128 446 1 193
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 416 281 44 -150
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 232 348 464 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 232 348 464 0
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 232 348 464 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 150 140 111 138
Summa varulager 150 140 111 138
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 56 66 92 32
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 21 250 317 155
Summa kortfristiga fordringar 77 316 409 187
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 289 307 401 338
Summa kassa och bank 3 327 3 180 3 915 4 265
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 3 843 3 943 4 836 4 928
Summa tillgångar 4 075 4 291 5 300 4 928

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 1 457 1 184 1 765 953
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 252 273 420 812
Summa fritt eget kapital 1 709 1 457 2 185 1 765
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 1 809 1 557 2 285 1 865
Summa obeskattade reserver 1 834 2 250 2 531 2 575
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 189 177 142 173
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 244 308 343 315
Summa kortfristiga skulder 433 485 485 488
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 4 075 4 291 5 300 4 928

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 2 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 1 000 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 786,14 % 720,82 % 891,55 % 912,30 %
Soliditet (%) 77,56 % 74,93 % 78,31 % 76,36 %
Avkastning på eget kapital (%) -1,96 % 3,98 % 10,75 % 31,71 %
Riskbuffert (%) -6,77 % -11,70 % 4,81 % 18,70 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -6,50 % -3,84 % 20,88 % 43,51 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord