Nyckeltal för Enqvist Varuhus Eftr. Aktiebolag

Information 2022-10 2021-10 2020-10 2019-10
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-10 2021-10 2020-10 2019-10
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 348 1 348 1 261 1 262
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 77 74 72 25
Total omsättning 1 425 1 422 1 333 1 287
Rörelsens kostnader 2022-10 2021-10 2020-10 2019-10
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 375 363 360 385
Personalkostnader 523 543 540 539
Avskrivningar 140 157 179 179
Summa rörelsekostnader -1 038 -1 063 -1 079 -1 103
Rörelseresultat 386 359 253 184
Resultat 2022-10 2021-10 2020-10 2019-10
Resultat före skatt 1 745 1 908 408 13 883
Skatt 361 190 89 3 282
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 745 1 908 408 13 883
Årets resultat 1 384 1 718 319 10 600
Jämförelsestörande poster 2022-10 2021-10 2020-10 2019-10
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-10 2021-10 2020-10 2019-10
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 559 835 155 14 730
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 200 317 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 1 032
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-10 2021-10 2020-10 2019-10
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 745 1 908 408 13 883
Bokslutsdispositioner 2022-10 2021-10 2020-10 2019-10
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-10 2021-10 2020-10 2019-10
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-10 2021-10 2020-10 2019-10
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-10 2021-10 2020-10 2019-10
Byggnader och mark 3 997 4 131 4 282 4 455
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 1 6 12 18
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 3 998 4 137 4 294 4 473
Finansiella anläggningstillgångar 2022-10 2021-10 2020-10 2019-10
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-10 2021-10 2020-10 2019-10
Summa anläggningstillgångar 3 998 4 137 4 294 4 473

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-10 2021-10 2020-10 2019-10
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-10 2021-10 2020-10 2019-10
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 736 1 007 3 279 4 576
Summa kortfristiga fordringar 736 1 007 3 279 4 576
Kassa och bank 2022-10 2021-10 2020-10 2019-10
Summa kortfristiga placeringar 15 650 13 267 15 265 15 265
Summa kassa och bank 5 197 5 603 1 247 89 407
2022-10 2021-10 2020-10 2019-10
Summa omsättningstillgångar 21 583 19 876 19 791 109 248
Summa tillgångar 25 581 24 014 24 085 113 721

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-10 2021-10 2020-10 2019-10
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-10 2021-10 2020-10 2019-10
Balanserat resultat 7 108 5 570 5 251 99 651
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 384 1 718 319 10 600
Summa fritt eget kapital 8 492 7 288 5 570 110 251
2022-10 2021-10 2020-10 2019-10
Summa eget kapital 8 612 7 408 5 690 110 371
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-10 2021-10 2020-10 2019-10
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-10 2021-10 2020-10 2019-10
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 2 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 16 969 16 604 18 395 3 350
Summa kortfristiga skulder 16 969 16 606 18 395 3 350
2022-10 2021-10 2020-10 2019-10
Summa eget kapital och skulder 25 581 24 014 24 085 113 721

Noter

2022-10 2021-10 2020-10 2019-10
Antal anställda 2 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-10 2021-10 2020-10 2019-10
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 180 180 0 0
2022-10 2021-10 2020-10 2019-10
Kassalikviditet (%) 34,96 % 39,80 % 24,60 % 2 805,46 %
Soliditet (%) 33,67 % 30,85 % 23,62 % 97,05 %
Avkastning på eget kapital (%) 20,26 % 25,76 % 7,17 % 12,58 %
Riskbuffert (%) 6,42 % 7,36 % 1,69 % -17,69 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 114,61 % 118,03 % 32,36 % 1 018,30 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!