Nyckeltal för Engelbrektson & Co Flaggfabrik Aktiebolag

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 5 980 6 261 6 144 4 605
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 27 1 36 52
Total omsättning 6 007 6 262 6 180 4 657
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm -14 -208 464 309
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 1 948 1 826 2 465 1 654
Övriga externa kostnader 1 067 1 042 958 954
Personalkostnader 2 137 2 091 1 933 1 990
Avskrivningar 78 69 69 69
Summa rörelsekostnader -5 216 -4 820 -5 889 -4 976
Rörelseresultat 764 1 025 1 219 300
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 538 738 859 255
Skatt 117 161 191 58
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 718 978 1 147 255
Årets resultat 421 578 669 196
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 9
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 46 47 72 55
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 718 978 1 147 255
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -180 -240 -288 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 18 37 55
Inventarier 91 51 101 152
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 91 69 138 207
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 640 1 640 1 640 1 640
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 640 1 640 1 640 1 640
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 1 731 1 709 1 778 1 847

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 2 499 2 514 2 722 2 258
Summa varulager 2 499 2 514 2 722 2 258
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 363 443 706 311
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 117 89 16 83
Summa kortfristiga fordringar 480 532 722 394
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 117 1 503 629 637
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 4 096 4 548 4 073 3 289
Summa tillgångar 5 828 6 257 5 851 5 136

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 2 220 1 642 974 778
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 421 578 669 196
Summa fritt eget kapital 2 641 2 220 1 643 974
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 2 741 2 320 1 743 1 074
Summa obeskattade reserver 708 528 288 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 1 641 1 600 1 804 2 121
Summa långfristiga skulder 1 641 1 600 1 804 2 121
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 75 77 205 163
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 662 1 732 1 812 1 779
Summa kortfristiga skulder 737 1 809 2 017 1 942
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 5 828 6 257 5 851 5 136

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 5 5 5 5
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 216,69 % 112,49 % 66,98 % 53,09 %
Soliditet (%) 55,98 % 43,30 % 33,42 % 20,91 %
Avkastning på eget kapital (%) 22,01 % 36,10 % 58,66 % 23,74 %
Riskbuffert (%) 11,32 % 15,06 % 18,99 % 4,68 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 11,24 % 14,87 % 17,50 % 4,34 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!