Nyckeltal för Engelbrektson & Co Flaggfabrik Aktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 7 652 6 589 5 980 6 261
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 97 781 27 1
Total omsättning 7 749 7 370 6 007 6 262
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 507 370 -14 -208
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 3 129 2 916 1 948 1 826
Övriga externa kostnader 1 423 1 475 1 067 1 042
Personalkostnader 2 261 2 261 2 137 2 091
Avskrivningar 115 218 78 69
Summa rörelsekostnader -7 435 -7 240 -5 216 -4 820
Rörelseresultat 1 328 870 764 1 025
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 1 319 847 538 738
Skatt 269 179 117 161
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 319 847 718 978
Årets resultat 1 050 667 421 578
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 2 3 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 11 26 46 47
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 319 847 718 978
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 -180 -240
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 18
Inventarier 1 075 1 004 91 51
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 075 1 004 91 69
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 1 640 1 640
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 1 640 1 640
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 1 075 1 004 1 731 1 709

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 3 376 2 869 2 499 2 514
Summa varulager 3 376 2 869 2 499 2 514
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 461 779 363 443
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 13 161 117 89
Summa kortfristiga fordringar 474 940 480 532
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 008 624 1 117 1 503
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 4 858 4 433 4 096 4 548
Summa tillgångar 5 933 5 438 5 828 6 257

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 2 609 2 641 2 220 1 642
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 050 667 421 578
Summa fritt eget kapital 3 659 3 308 2 641 2 220
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 3 759 3 408 2 741 2 320
Summa obeskattade reserver 708 708 708 528
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 68 68 1 641 1 600
Summa långfristiga skulder 68 68 1 641 1 600
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 72 73 75 77
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 327 1 180 662 1 732
Summa kortfristiga skulder 1 399 1 253 737 1 809
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 5 933 5 438 5 828 6 257

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 5 5 5 5
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 105,93 % 124,82 % 216,69 % 112,49 %
Soliditet (%) 72,15 % 72,27 % 55,98 % 43,30 %
Avkastning på eget kapital (%) 30,81 % 21,55 % 22,01 % 36,10 %
Riskbuffert (%) 21,75 % 14,33 % 11,32 % 15,06 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 17,09 % 12,46 % 11,24 % 14,87 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord