Nyckeltal för Energy Director AB

Information 2023-04
Valuta KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 07

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 726
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 0
Total omsättning 726
Rörelsens kostnader 2023-04
Försäljningskostnader 0
Administrationskostnader 0
Kostnader för forskning och utveckling 0
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 0
Handelsvaror 0
Övriga externa kostnader 737
Personalkostnader 0
Avskrivningar 0
Summa rörelsekostnader -737
Rörelseresultat -11
Resultat 2023-04
Resultat före skatt -12
Skatt 0
Minoritetsintressen 0
Resultat efter finansnetto -12
Årets resultat -12
Jämförelsestörande poster 2023-04
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 2023-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 0
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 1
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-04
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Summa extraordinära poster 0
Resultat före bokslutsdispositioner -12
Bokslutsdispositioner 2023-04
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner 0
Balansräkning 2023-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-04
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-04
Byggnader och mark 0
Maskiner 0
Inventarier 0
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0
Finansiella anläggningstillgångar 2023-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0
2023-04
Summa anläggningstillgångar 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-04
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 0
Summa varulager 0
Kortfristiga fordringar 2023-04
Kundfordringar 125
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0
Övriga kortfristiga fordringar 10
Summa kortfristiga fordringar 135
Kassa och bank 2023-04
Summa kortfristiga placeringar 0
Summa kassa och bank 175
2023-04
Summa omsättningstillgångar 310
Summa tillgångar 310

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-04
Aktiekapital 29
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 0
Summa bundet eget kapital 29
Fritt eget kapital 2023-04
Balanserat resultat -4
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0
Årets resultat -12
Summa fritt eget kapital -16
2023-04
Summa eget kapital 13
Summa obeskattade reserver 0
Minoritetsintressen 0
Summa avsättningar 0
Långfristiga skulder 2023-04
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0
Övriga långfristiga skulder 0
Summa långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 2023-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0
Leverantörsskulder 297
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0
Övriga kortfristiga skulder 0
Summa kortfristiga skulder 297
2023-04
Summa eget kapital och skulder 310

Noter

2023-04
Antal anställda 0
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0
Sociala kostnader 0
2023-04
Företagsinteckningar 0
Fastighetsinteckningar 0
Övriga säkerheter 0
Summa säkerheter 0
Villkorat aktieägartillskott 0
Övriga ansvarsförbindelser 0
Summa ansvarsförbindelser 0
Beviljad checkräkningskredit 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0
Utdelning 0
2023-04
Kassalikviditet (%) 104,38 %
Soliditet (%) 4,19 %
Avkastning på eget kapital (%) -92,31 %
Riskbuffert (%) -3,89 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -1,79 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Vill du nå fram till ännu fler?

Energy Director AB har 1 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord