Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Energipartner Sverige AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 53 651 64 667 53 338 52 007
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 53 651 64 667 53 338 52 007
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 37 111 45 642 39 566 36 553
Övriga externa kostnader 5 264 5 024 3 871 3 936
Personalkostnader 9 147 8 816 8 457 7 914
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -51 522 -59 482 -51 894 -48 403
Rörelseresultat 2 129 5 184 1 444 3 603
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 1 686 3 940 1 394 3 269
Skatt 368 919 316 722
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 2 126 5 180 1 444 3 599
Årets resultat 1 318 3 020 1 078 2 547
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 8 8 2 3
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 12 12 1 8
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 2 126 5 180 1 444 3 599
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -440 -1 240 -50 -330
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 320 80 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 320 80 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 320 80 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 2 770 3 807 2 507 3 095
Summa varulager 2 770 3 807 2 507 3 095
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 4 471 7 385 4 405 9 745
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 13 0
Övriga kortfristiga fordringar 608 122 51 115
Summa kortfristiga fordringar 5 079 7 507 4 469 9 860
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 10 849 11 301 6 961 6 152
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 18 699 22 615 13 937 19 107
Summa tillgångar 19 019 22 695 13 937 19 107

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 4 663 6 642 5 564 4 017
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 318 3 020 1 078 2 547
Summa fritt eget kapital 5 981 9 662 6 642 6 564
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 6 101 9 782 6 762 6 684
Summa obeskattade reserver 4 220 3 780 2 540 2 490
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 4 168 5 558 574 3 651
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 294 860 450 1 483
Övriga kortfristiga skulder 3 236 2 714 3 611 4 799
Summa kortfristiga skulder 8 698 9 132 4 635 9 933
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 19 019 22 695 13 937 19 107

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 16 15 14 11
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 1 075 1 075 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 1 075 1 075 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 183,12 % 205,96 % 246,60 % 161,20 %
Soliditet (%) 48,43 % 55,38 % 61,95 % 44,59 %
Avkastning på eget kapital (%) 23,08 % 41,22 % 16,72 % 42,25 %
Riskbuffert (%) 11,12 % 22,76 % 10,35 % 18,80 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 3,94 % 7,99 % 2,71 % 6,90 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0