Nyckeltal för Energipartner Sverige AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 56 829 59 800 52 379 53 651
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 136 365 50 0
Total omsättning 56 965 60 165 52 429 53 651
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 41 543 42 754 35 373 37 111
Övriga externa kostnader 4 691 5 378 5 566 5 264
Personalkostnader 11 104 11 493 9 655 9 147
Avskrivningar 7 0 0 0
Summa rörelsekostnader -57 345 -59 625 -50 594 -51 522
Rörelseresultat -380 540 1 836 2 129
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 423 545 1 679 1 686
Skatt 121 173 463 368
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -387 545 1 839 2 126
Årets resultat 302 372 1 215 1 318
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 4 16 5 8
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 10 10 2 12
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -387 545 1 839 2 126
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 810 0 -160 -440
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 185 30 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 185 30 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 020 780 560 320
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 020 780 560 320
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 1 205 810 560 320

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 5 338 3 033 3 532 2 770
Summa varulager 5 338 3 033 3 532 2 770
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 6 646 5 028 6 819 4 471
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 3 049 1 450 964 608
Summa kortfristiga fordringar 9 695 6 478 7 783 5 079
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 5 506 10 797 9 314 10 849
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 20 540 20 307 20 629 18 699
Summa tillgångar 21 744 21 117 21 189 19 019

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 5 568 7 196 5 980 4 663
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 302 372 1 215 1 318
Summa fritt eget kapital 5 870 7 568 7 195 5 981
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 5 990 7 688 7 315 6 101
Summa obeskattade reserver 3 570 4 380 4 380 4 220
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 6 033 4 772 5 342 4 168
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 2 800 450 1 093 1 294
Övriga kortfristiga skulder 3 350 3 827 3 058 3 236
Summa kortfristiga skulder 12 183 9 049 9 493 8 698
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 21 744 21 117 21 189 19 019

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 17 17 17 16
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 1 075 1 075 1 075 1 075
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 1 075 1 075 1 075 1 075
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 2 000 2 000 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 124,77 % 190,91 % 180,10 % 183,12 %
Soliditet (%) 39,65 % 51,69 % 49,76 % 48,43 %
Avkastning på eget kapital (%) -4,49 % 4,99 % 17,44 % 23,08 %
Riskbuffert (%) -1,81 % 2,53 % 8,67 % 11,12 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -0,70 % 0,89 % 3,51 % 3,94 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!