Nyckeltal för Elvenite AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 08

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 108 609 92 204 79 823 51 604
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 252 625 453 132
Total omsättning 108 861 92 829 80 276 51 736
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 9 963
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 26 078 21 803 23 418 7 481
Personalkostnader 68 626 55 142 48 201 28 998
Avskrivningar 253 365 560 342
Summa rörelsekostnader -94 957 -77 310 -72 179 -46 784
Rörelseresultat 13 796 15 372 7 389 4 408
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 13 873 15 403 7 464 4 460
Skatt 187 456 41 48
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 13 785 15 342 7 387 4 408
Årets resultat 186 1 446 2 12
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 1 1 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 11 32 3 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 13 785 15 342 7 387 4 408
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag -13 500 -13 500 -7 420 -4 400
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 88 61 77 52
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 154 221 287 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 154 221 287 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 129 288 587 1 457
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 129 288 587 1 457
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 835 790 716 690
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 068 1 023 949 890
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 1 351 1 532 1 822 2 347

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 13 500 13 164 10 430 10 206
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 25 176 22 785 13 726 1 995
Övriga kortfristiga fordringar 2 966 3 429 4 813 5 069
Summa kortfristiga fordringar 41 642 39 378 28 969 17 270
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 13 0 0 4 677
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 41 655 39 378 28 969 21 947
Summa tillgångar 43 006 40 910 30 791 24 295

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 9 151 7 704 7 702 7 690
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 186 1 446 2 12
Summa fritt eget kapital 9 337 9 150 7 704 7 702
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 9 437 9 250 7 804 7 802
Summa obeskattade reserver 77 165 226 302
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 2 730 4 435 1 840 3 799
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 14 065 13 793 7 936 3 184
Övriga kortfristiga skulder 16 698 13 266 12 985 9 207
Summa kortfristiga skulder 33 493 31 494 22 761 16 190
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 43 006 40 910 30 791 24 295

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 71 56 50 45
Löner till styrelse & VD 2 086 1 921 3 059 1 222
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 42 862 33 689 28 769 17 219
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 20 770 16 939 15 006 9 155
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 533 0 0
Summa säkerheter 0 533 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 124,37 % 125,03 % 127,27 % 135,56 %
Soliditet (%) 22,08 % 22,91 % 25,89 % 33,03 %
Avkastning på eget kapital (%) 145,20 % 163,71 % 92,68 % 54,93 %
Riskbuffert (%) 32,05 % 37,48 % 23,99 % 18,14 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 12,68 % 16,60 % 9,25 % 8,54 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 633 636 637 410
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!