Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Elpedro Power Consultant AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 924 1 934 1 856 1 928
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 4 0 60 10
Total omsättning 1 928 1 934 1 916 1 938
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 3 1 6 0
Handelsvaror 51 45 75 53
Övriga externa kostnader 633 622 491 548
Personalkostnader 759 753 837 868
Avskrivningar 83 94 70 62
Summa rörelsekostnader -1 529 -1 515 -1 479 -1 531
Rörelseresultat 400 419 437 391
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 390 318 437 276
Skatt 84 71 91 32
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 390 418 437 386
Årets resultat 306 247 346 245
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 1
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 10 1 0 6
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 390 418 437 386
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 -100 0 -110
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 7 82 9 11
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 251 321 262 174
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 1 083 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 341 403 271 185
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 1 341 403 271 185

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 54 47 38 35
Summa varulager 54 47 38 35
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 489 388 354 293
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 259 137 204 40
Summa kortfristiga fordringar 748 525 558 333
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 002 1 476 1 377 1 298
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 1 804 2 048 1 973 1 666
Summa tillgångar 3 145 2 451 2 245 1 850

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 1 544 1 296 951 706
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 306 247 346 245
Summa fritt eget kapital 1 850 1 543 1 297 951
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 1 900 1 593 1 347 1 001
Summa obeskattade reserver 461 461 361 361
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 550 0 0 0
Leverantörsskulder 17 12 106 32
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 218 384 431 457
Summa kortfristiga skulder 785 396 537 489
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 3 145 2 451 2 245 1 850

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 222,93 % 505,30 % 360,34 % 333,54 %
Soliditet (%) 71,22 % 78,86 % 71,85 % 68,49 %
Avkastning på eget kapital (%) 17,41 % 21,63 % 27,09 % 30,46 %
Riskbuffert (%) 11,62 % 16,90 % 19,47 % 20,16 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 19,75 % 21,56 % 23,55 % 19,71 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hjälp oss bli bättre