Nyckeltal för Elpedro Power Consultant AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 395 2 244 2 483 1 924
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 5 8 56 4
Total omsättning 2 400 2 252 2 539 1 928
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 250 201 582 3
Handelsvaror 0 0 0 51
Övriga externa kostnader 646 732 643 633
Personalkostnader 798 747 643 759
Avskrivningar 122 106 86 83
Summa rörelsekostnader -1 816 -1 786 -1 954 -1 529
Rörelseresultat 585 466 586 400
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 706 463 721 390
Skatt 148 96 213 84
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 572 450 567 390
Årets resultat 558 367 508 306
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 13 16 18 10
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 572 450 567 390
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 134 13 154 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 1 256 1 282 0 7
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 207 186 241 251
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 1 294 1 083
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 463 1 468 1 535 1 341
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 1 463 1 468 1 535 1 341

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 93 86 85 54
Summa varulager 93 86 85 54
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 667 506 659 489
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 56 78 77 259
Summa kortfristiga fordringar 723 584 736 748
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 561 664 602 1 002
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 1 377 1 334 1 423 1 804
Summa tillgångar 2 840 2 803 2 957 3 145

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 1 324 1 357 1 249 1 544
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 558 367 508 306
Summa fritt eget kapital 1 882 1 724 1 757 1 850
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 1 932 1 774 1 807 1 900
Summa obeskattade reserver 160 294 307 461
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 150 250 350 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 150 250 350 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 100 100 100 550
Leverantörsskulder 0 0 133 17
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 498 384 260 218
Summa kortfristiga skulder 598 484 493 785
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 2 840 2 803 2 957 3 145

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 300 400 400 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 214,72 % 257,85 % 271,40 % 222,93 %
Soliditet (%) 72,18 % 71,02 % 68,76 % 71,22 %
Avkastning på eget kapital (%) 27,90 % 22,61 % 27,89 % 17,41 %
Riskbuffert (%) 18,95 % 14,65 % 17,83 % 11,62 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 23,34 % 19,34 % 22,11 % 19,75 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord