Nyckeltal för Elmgrens Fastighetsbyrå Aktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 923 3 006 2 503 2 381
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 1 6 0
Total omsättning 1 923 3 007 2 509 2 381
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 11 12 14 9
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 118 1 168 1 340 1 313
Personalkostnader 638 1 134 803 864
Avskrivningar 9 9 8 0
Summa rörelsekostnader -1 776 -2 323 -2 165 -2 186
Rörelseresultat 147 684 345 195
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 379 918 429 290
Skatt 90 199 102 71
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 149 951 487 218
Årets resultat 289 719 328 219
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 5 0 6 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 3 3 4 2
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 149 951 487 218
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 230 -33 -58 72
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 2 11 21 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 11 21 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 3 459 3 459 3 188 3 574
Summa finansiella anläggningstillgångar 3 459 3 459 3 188 3 574
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 3 460 3 470 3 209 3 574

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 5 15 6 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 98 119 892 796
Summa kortfristiga fordringar 103 134 898 796
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 856 1 468 1 370 367
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 959 1 602 2 268 1 163
Summa tillgångar 4 419 5 071 5 477 4 737

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 2 623 2 304 2 296 2 395
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 289 719 328 219
Summa fritt eget kapital 2 912 3 023 2 624 2 614
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 3 032 3 143 2 744 2 734
Summa obeskattade reserver 1 010 1 240 1 207 1 149
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 62 72 57 84
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 315 616 1 469 771
Summa kortfristiga skulder 377 688 1 526 855
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 4 419 5 071 5 477 4 737

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 2 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 220 400 320 317
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 254,38 % 232,85 % 148,62 % 136,02 %
Soliditet (%) 85,46 % 80,00 % 66,34 % 75,59 %
Avkastning på eget kapital (%) 3,95 % 23,44 % 13,40 % 6,09 %
Riskbuffert (%) 2,97 % 18,52 % 8,75 % 4,47 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 7,59 % 31,54 % 19,30 % 9,07 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!