Information 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 314 6 869 24 910 43 641
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 605 633 1 118 599
Total omsättning 3 919 7 502 26 028 44 240
Rörelsens kostnader 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 3 228 7 403 21 692 36 984
Övriga externa kostnader 585 694 2 293 3 673
Personalkostnader 0 24 1 819 3 282
Avskrivningar 158 160 195 168
Summa rörelsekostnader -3 971 -8 281 -25 999 -44 107
Rörelseresultat -52 -779 30 133
Resultat 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Resultat före skatt -5 18 5 9
Skatt -2 15 4 4
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -65 -807 -45 9
Årets resultat -3 3 1 5
Jämförelsestörande poster 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 14 28 75 123
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -65 -807 -45 9
Bokslutsdispositioner 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 60 825 50 0
Balansräkning 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Byggnader och mark 1 191 1 267 1 343 1 418
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 142 225 298 473
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 1 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 334 1 492 1 641 1 891
Finansiella anläggningstillgångar 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 15 15 15 15
Summa finansiella anläggningstillgångar 35 35 35 15
2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Summa anläggningstillgångar 1 369 1 527 1 676 1 906

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 1 336 1 406 2 602 5 250
Summa varulager 1 336 1 406 2 602 5 250
Kortfristiga fordringar 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Kundfordringar 443 20 237 555
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 275 273 324 670
Summa kortfristiga fordringar 718 293 561 1 225
Kassa och bank 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 2 45
2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Summa omsättningstillgångar 2 054 1 699 3 165 6 519
Summa tillgångar 3 422 3 226 4 841 8 425

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 10 10 10 10
Summa bundet eget kapital 110 110 110 110
Fritt eget kapital 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Balanserat resultat 300 297 296 291
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -3 3 1 5
Summa fritt eget kapital 297 300 297 296
2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Summa eget kapital 407 410 407 406
Summa obeskattade reserver 58 118 943 993
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 838 31 542 1 999
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 838 31 542 1 999
Kortfristiga skulder 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 57 44 125 1 127
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 2 062 2 623 2 823 3 900
Summa kortfristiga skulder 2 119 2 667 2 948 5 027
2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Summa eget kapital och skulder 3 422 3 226 4 841 8 425

Noter

2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Antal anställda 5 9
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Företagsinteckningar 9 000 9 000 9 000 9 000
Fastighetsinteckningar 1 650 1 650 1 650 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 10 650 10 650 10 650 9 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 1 000 1 500 2 500 4 000
Utnyttjad checkräkningskredit 838 31 542 1 999
Utdelning 0 0 0 0
2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Kassalikviditet (%) 33,88 % 10,99 % 19,10 % 25,26 %
Soliditet (%) 13,14 % 15,41 % 22,76 % 13,51 %
Avkastning på eget kapital (%) -14,45 % -162,39 % -4,08 % 0,79 %
Riskbuffert (%) -1,96 % -25,17 % -1,39 % -0,12 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -2,38 % -12,16 % -0,48 % -0,26 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!

Koncernredovisning för Eljas motor AB

Information 2013-12 2012-12 2011-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2013-12 2012-12 2011-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 77 201 181 416 165 511
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 625 785 674
Total omsättning 77 826 182 201 166 185
Rörelsens kostnader 2013-12 2012-12 2011-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 64 192 157 337 142 367
Övriga externa kostnader 6 533 15 472 13 801
Personalkostnader 7 051 11 231 8 113
Avskrivningar 285 597 388
Summa rörelsekostnader -78 061 -184 637 -164 669
Rörelseresultat -235 -2 436 1 212
Resultat 2013-12 2012-12 2011-12
Resultat före skatt -678 -3 572 228
Skatt 0 -41 82
Minoritetsintressen 0 481 0
Resultat efter finansnetto -678 -3 572 228
Årets resultat -453 -3 251 146
Jämförelsestörande poster 2013-12 2012-12 2011-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2013-12 2012-12 2011-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -20 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 1 2
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 424 1 136 985
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2013-12 2012-12 2011-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -678 -3 572 228
Bokslutsdispositioner 2013-12 2012-12 2011-12
Koncernbidrag 225 280 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2013-12 2012-12 2011-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 840 980
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 840 980
Materiella anläggningstillgångar 2013-12 2012-12 2011-12
Byggnader och mark 0 87 93
Maskiner 0 0 0
Inventarier 1 186 2 708 1 794
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 186 2 795 1 887
Finansiella anläggningstillgångar 2013-12 2012-12 2011-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -20 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 1 360 1 360 1 360
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 515 15 15
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 875 1 395 1 395
2013-12 2012-12 2011-12
Summa anläggningstillgångar 4 061 5 030 4 262

Omsättningstillgångar

Varulager 2013-12 2012-12 2011-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 11 004 33 764 21 981
Summa varulager 11 004 33 764 21 981
Kortfristiga fordringar 2013-12 2012-12 2011-12
Kundfordringar 572 797 2 738
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 652 1 427 1 147
Övriga kortfristiga fordringar 717 2 033 1 899
Summa kortfristiga fordringar 2 941 4 257 5 784
Kassa och bank 2013-12 2012-12 2011-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 111 28 10
2013-12 2012-12 2011-12
Summa omsättningstillgångar 14 057 38 049 27 776
Summa tillgångar 18 118 43 080 32 037

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2013-12 2012-12 2011-12
Aktiekapital 100 100 100
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 10 10 124
Summa bundet eget kapital 110 110 224
Fritt eget kapital 2013-12 2012-12 2011-12
Balanserat resultat 1 567 3 156 2 479
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 -83
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 1 500 0
Årets resultat -453 -3 251 146
Summa fritt eget kapital 1 114 1 405 2 542
2013-12 2012-12 2011-12
Summa eget kapital 1 224 1 515 2 766
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 481 0
Summa avsättningar 0 0 41
Långfristiga skulder 2013-12 2012-12 2011-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 7 916 16 772 15 394
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 611 2 061 1 315
Summa långfristiga skulder 8 527 18 833 16 709
Kortfristiga skulder 2013-12 2012-12 2011-12
Skulder till kreditinstitut, korta 98 129 5 462
Leverantörsskulder 1 326 13 196 4 626
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 638 0 0
Övriga kortfristiga skulder 6 305 8 926 2 432
Summa kortfristiga skulder 8 367 22 251 12 520
2013-12 2012-12 2011-12
Summa eget kapital och skulder 18 118 43 080 32 037

Noter

2013-12 2012-12 2011-12
Antal anställda 19 25 22
Löner till styrelse & VD 230 622 1 211
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 4 873 7 595 5 035
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 1 909 3 119 2 143
2013-12 2012-12 2011-12
Företagsinteckningar 9 450 18 450 18 450
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 589 674 1 595
Summa säkerheter 10 039 19 124 20 045
Villkorat aktieägartillskott 0 4 199 2 699
Övriga ansvarsförbindelser 0 9 150 9 150
Summa ansvarsförbindelser 0 13 349 11 849
Beviljad checkräkningskredit 9 150 15 150 15 150
Utnyttjad checkräkningskredit 7 916 13 772 12 394
Utdelning 0 0 0
2013-12 2012-12 2011-12
Kassalikviditet (%) 36,48 % 19,26 % 46,28 %
Soliditet (%) 6,76 % 3,52 % 8,63 %
Avkastning på eget kapital (%) -55,39 % -235,78 % 8,24 %
Riskbuffert (%) -3,91 % -8,42 % 0,42 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -1,43 % -2,60 % -0,46 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 269 329 284
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord