Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Eldon Aktiebolag

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 154 092 127 718 103 282 82 872
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 154 092 127 718 103 282 82 872
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Övriga rörelsekostnader 4 691 2 803 2 159 1 478
Kostnad sålda varor 131 200 104 991 82 967 66 373
Rörelseresultat -6 547 -3 609 -2 814 -5 843
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt -6 109 -4 325 -3 718 -5 833
Skatt -14 55 0 58
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -6 109 -4 325 -3 718 -5 833
Årets resultat -195 20 -218 109
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 134 661 632 756
Externa ränteintäkter 122 108 28 57
Räntekostnader till koncernföretag 430 117 210 69
Externa räntekostnader 14 1 525 1 052 1 063
Övriga finansiella kostnader 1 304 0 302 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -6 109 -4 325 -3 718 -5 833
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 5 900 4 400 3 500 6 000
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 367 448 532 520
Inventarier 685 568 807 823
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 052 1 016 1 339 1 343
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 10 976 12 573
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 5 5 10 981 12 578
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 1 057 1 021 12 320 13 921

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 14 219 12 457 10 243 9 907
Summa varulager 14 219 12 457 10 243 9 907
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 25 360 16 556 12 342 10 542
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 24 753 16 692 14 652 21 183
Övriga kortfristiga fordringar 3 192 3 187 2 377 1 994
Summa kortfristiga fordringar 53 305 36 435 29 371 33 719
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 769 2 583 4 830 1 014
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 69 293 51 475 44 444 44 640
Summa tillgångar 70 350 52 496 56 764 58 561

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 500 500 500 500
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 100 100 100 100
Summa bundet eget kapital 600 600 600 600
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 13 472 13 452 13 670 13 561
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -195 20 -218 109
Summa fritt eget kapital 13 277 13 472 13 452 13 670
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 13 877 14 072 14 052 14 270
Summa obeskattade reserver 358 358 358 358
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 15 124 15 266 15 521 15 778
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 10 322 10 026
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 21 252 1 395 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 21 252 1 395 10 322 10 026
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 78
Leverantörsskulder 3 665 2 993 2 925 4 161
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 9 044 13 235 7 740 9 599
Övriga kortfristiga skulder 7 030 5 177 5 846 4 291
Summa kortfristiga skulder 19 739 21 405 16 511 18 129
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 70 350 52 496 56 764 58 561

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 26 29 29 28
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 15 734 14 106 14 911 13 434
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 5 168 5 117 5 890 4 827
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 42 000 42 000 42 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 42 000 42 000 42 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 302 305 310 316
Summa ansvarsförbindelser 302 305 310 316
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 279,01 % 182,28 % 207,14 % 191,59 %
Soliditet (%) 20,10 % 27,31 % 25,22 % 24,82 %
Avkastning på eget kapital (%) -43,20 % -30,17 % -25,97 % -40,13 %
Riskbuffert (%) -10,45 % -12,28 % -9,60 % -12,03 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -5,10 % -4,67 % -5,11 % -8,40 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 605 486 514 480