Nyckeltal för Edels Kläder i Göteborg AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 13 128 12 309 10 971 11 917
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 29 20 185 17
Total omsättning 13 157 12 329 11 156 11 934
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 7 842 6 709 6 289 7 003
Övriga externa kostnader 2 517 2 455 2 109 2 404
Personalkostnader 2 681 2 226 2 192 2 736
Avskrivningar 21 21 21 46
Summa rörelsekostnader -13 061 -11 411 -10 611 -12 189
Rörelseresultat 95 918 541 -259
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 166 687 401 50
Skatt 36 142 86 13
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 91 912 531 -285
Årets resultat 131 545 315 37
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 3 6 10 26
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 91 912 531 -285
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 75 -225 -130 335
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 27 48 69 91
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 27 48 69 91
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 150 154 154 69
Summa finansiella anläggningstillgångar 150 154 154 69
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 177 202 224 160

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 2 583 1 870 1 692 1 822
Summa varulager 2 583 1 870 1 692 1 822
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 76 164 114 142
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 226 284 363 432
Summa kortfristiga fordringar 302 448 477 574
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 973 1 771 940 617
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 3 858 4 089 3 109 3 013
Summa tillgångar 4 035 4 291 3 333 3 173

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 18 18 18 18
Summa bundet eget kapital 118 118 118 118
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 1 736 1 191 876 839
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 131 545 315 37
Summa fritt eget kapital 1 867 1 736 1 191 876
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 1 985 1 854 1 309 994
Summa obeskattade reserver 385 460 235 105
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 770 1 114 1 031 1 190
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 895 863 758 883
Summa kortfristiga skulder 1 665 1 977 1 789 2 073
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 4 035 4 291 3 333 3 173

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 10 10 10 11
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 100 100 100 100
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 100 100 100 100
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 76,58 % 112,24 % 79,21 % 57,45 %
Soliditet (%) 56,23 % 51,11 % 44,47 % 33,77 %
Avkastning på eget kapital (%) 4,01 % 41,59 % 35,83 % -26,60 %
Riskbuffert (%) 2,16 % 21,11 % 15,69 % -9,40 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,67 % 7,36 % 4,75 % -2,61 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!