Nyckeltal för Ebby Gynekologmottagning Varmbadhuset AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2023-06 2022-06 2021-08 2020-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 10 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-06 2022-06 2021-08 2020-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 5 875 3 286 3 959 4 237
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 262
Total omsättning 5 875 3 286 3 959 4 499
Rörelsens kostnader 2023-06 2022-06 2021-08 2020-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 811 674 763 879
Personalkostnader 1 548 1 368 1 697 1 643
Avskrivningar 6 20 65 65
Summa rörelsekostnader -2 365 -2 062 -2 525 -2 587
Rörelseresultat 3 510 1 224 1 434 1 912
Resultat 2023-06 2022-06 2021-08 2020-08
Resultat före skatt 3 505 3 159 1 069 1 427
Skatt 724 603 236 314
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 3 505 1 554 1 434 1 912
Årets resultat 2 781 2 557 833 1 113
Jämförelsestörande poster 2023-06 2022-06 2021-08 2020-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-06 2022-06 2021-08 2020-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 330 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 5 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-06 2022-06 2021-08 2020-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 3 505 1 554 1 434 1 912
Bokslutsdispositioner 2023-06 2022-06 2021-08 2020-08
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 1 605 -365 -485
Balansräkning 2023-06 2022-06 2021-08 2020-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-08 2020-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-08 2020-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 84 0 20 85
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 84 0 20 85
Finansiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-08 2020-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 550 1 580 1 310
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 550 1 580 1 310
2023-06 2022-06 2021-08 2020-08
Summa anläggningstillgångar 84 550 1 600 1 395

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-06 2022-06 2021-08 2020-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-06 2022-06 2021-08 2020-08
Kundfordringar 0 1 8 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 25 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 519 335 284 281
Summa kortfristiga fordringar 519 361 292 281
Kassa och bank 2023-06 2022-06 2021-08 2020-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 3 401 3 117 1 338 1 081
2023-06 2022-06 2021-08 2020-08
Summa omsättningstillgångar 3 920 3 478 1 630 1 362
Summa tillgångar 4 005 4 028 3 230 2 756

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-06 2022-06 2021-08 2020-08
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2023-06 2022-06 2021-08 2020-08
Balanserat resultat 159 856 523 110
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 2 781 2 557 833 1 113
Summa fritt eget kapital 2 940 3 413 1 356 1 223
2023-06 2022-06 2021-08 2020-08
Summa eget kapital 3 060 3 533 1 476 1 343
Summa obeskattade reserver 0 0 1 605 1 240
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-08 2020-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 2 2 2 2
Summa långfristiga skulder 2 2 2 2
Kortfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-08 2020-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 55 0 12 2
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 887 493 135 169
Summa kortfristiga skulder 942 493 147 171
2023-06 2022-06 2021-08 2020-08
Summa eget kapital och skulder 4 005 4 028 3 230 2 756

Noter

2023-06 2022-06 2021-08 2020-08
Antal anställda 2 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-06 2022-06 2021-08 2020-08
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 200 3 253 0 0
2023-06 2022-06 2021-08 2020-08
Kassalikviditet (%) 416,14 % 705,48 % 1 108,84 % 796,49 %
Soliditet (%) 76,40 % 87,71 % 82,32 % 81,89 %
Avkastning på eget kapital (%) 114,54 % 43,99 % 53,93 % 84,72 %
Riskbuffert (%) 87,11 % 38,58 % 44,40 % 69,38 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 59,57 % 47,29 % 36,22 % 45,13 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!