Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Koncernredovisning för ESPORTAL GROUP AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 41 437 35 106 32 445
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 7 102
Övriga rörelseintäkter 1 252 388 735
Total omsättning 42 689 35 494 40 282
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 8 180 5 928
Handelsvaror 12 975 5 099 0
Övriga externa kostnader 22 662 28 906 30 325
Personalkostnader 14 425 12 446 12 282
Avskrivningar 11 056 6 599 14 162
Summa rörelsekostnader -61 118 -61 230 -62 697
Rörelseresultat -18 931 -25 972 -22 429
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt -20 060 -31 584 -23 654
Skatt 104 140 -1 413
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto -20 060 -31 584 -23 654
Årets resultat -20 164 -31 725 -22 241
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 2 0 1
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 1 131 5 612 1 226
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -20 060 -31 584 -23 654
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 1 808

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 31 746 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 6 990 21 885 13 980
Övriga immateriella anläggningstillgångar 1 691 31 487 26 440
Summa immateriella anläggningstillgångar 40 427 53 372 40 420
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 1 334 0 0
Inventarier 2 672 1 700 2 469
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 1 641 2 544 1 715
Summa materiella anläggningstillgångar 5 647 4 244 4 184
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 14
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 14
2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 46 073 57 616 44 618

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 147 189 298
Summa varulager 147 189 298
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 3 177 2 503 1 157
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 3 005 5 960 4 338
Summa kortfristiga fordringar 6 182 8 463 5 495
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 24 884 17 995 9 052
2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 31 214 26 648 14 845
Summa tillgångar 77 287 84 264 61 271

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 1 333 1 098 191
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 152 825 118 213 86
Summa bundet eget kapital 154 158 119 311 277
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat -81 495 -34 564 56 508
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott -1 000 0 0
Årets resultat -20 164 -31 725 -22 241
Summa fritt eget kapital -102 659 -66 289 34 267
2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 51 499 53 022 34 544
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar -82 -211 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 2 431 5 260 8 052
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 2 431 5 260 8 052
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 6 155 3 539 3 539
Leverantörsskulder 5 023 8 327 4 480
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 12 261 14 327 10 656
Summa kortfristiga skulder 23 439 26 193 18 675
2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 77 287 84 264 61 271

Noter

2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 28 31 30
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 5 244 5 450 5 150
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 20 936 18 513 14 816
Summa säkerheter 26 180 23 963 19 966
Villkorat aktieägartillskott 0 0 1 000
Övriga ansvarsförbindelser 5 250 0 0
Summa ansvarsförbindelser 5 250 0 1 000
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 132,54 % 101,01 % 77,90 %
Soliditet (%) 66,63 % 62,92 % 56,38 %
Avkastning på eget kapital (%) -38,95 % -59,57 % -68,47 %
Riskbuffert (%) -28,86 % -48,66 % -41,19 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -51,14 % -105,95 % -76,68 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0

Nyckeltal för ESPORTAL GROUP AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 14 667 1 452 1 739 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 7 102 0
Övriga rörelseintäkter 311 204 0 5 334
Total omsättning 14 978 1 656 8 841 5 334
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 7 252 4 289 0 0
Övriga externa kostnader 9 287 18 688 17 154 3 642
Personalkostnader 4 104 2 964 2 580 1 214
Avskrivningar 4 797 987 0 0
Summa rörelsekostnader -25 440 -26 928 -19 734 -4 856
Rörelseresultat -10 469 -25 483 -10 905 448
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -11 188 -29 878 -18 145 276
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -11 188 -29 878 -18 145 276
Årets resultat -11 188 -25 778 -12 138 276
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 -8 000 0
Ränteintäkter från koncernföretag 74 864 1 576 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 55
Räntekostnader till koncernföretag 9 107 106 0
Externa räntekostnader 783 5 152 710 227
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -11 188 -29 878 -18 145 276
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 4 100 6 007 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 1 808 3 593

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 31 746 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 1 602 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 31 300 26 076 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 33 348 31 300 26 076 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 48 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 48 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 -8 000 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 5 329 0 8 325 29 900
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 27 880 17 451 15 401 29 950
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 61 276 48 751 41 477 29 950

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 2 997 414 431 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 8 478 4 372 50
Övriga kortfristiga fordringar 625 2 100 2 302 1 016
Summa kortfristiga fordringar 3 622 10 992 7 105 1 066
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 23 120 13 860 6 074 71
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 26 742 24 853 13 179 1 137
Summa tillgångar 88 018 73 604 56 464 34 680

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 1 333 1 098 191 191
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 15 345 118 552 7 188 0
Summa bundet eget kapital 16 678 119 650 7 379 191
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 73 580 -36 069 51 537 27 864
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott -1 000 0 -2 000 0
Årets resultat -11 188 -25 778 -12 138 276
Summa fritt eget kapital 61 392 -61 847 37 399 28 140
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 78 070 57 803 44 778 28 331
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 2 431 583 1 494 2 964
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 2 431 583 1 494 2 964
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 911 911 911 240
Leverantörsskulder 1 759 5 738 2 560 1 220
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 757 0 0
Övriga kortfristiga skulder 4 847 7 812 6 722 1 925
Summa kortfristiga skulder 7 517 15 218 10 193 3 385
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 88 018 73 604 56 464 34 680

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 7 16 15 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 956
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 257
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 4 000 4 000 4 000 4 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 4 000 4 000 4 000 4 000
Villkorat aktieägartillskott 0 1 000 1 000 3 000
Övriga ansvarsförbindelser 5 250 7 305 9 186 0
Summa ansvarsförbindelser 5 250 8 305 10 186 3 000
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 355,75 % 163,31 % 129,29 % 33,59 %
Soliditet (%) 88,70 % 78,53 % 79,30 % 81,69 %
Avkastning på eget kapital (%) -14,33 % -51,69 % -40,52 % 0,97 %
Riskbuffert (%) -19,77 % -66,73 % -37,67 % -2,12 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -81,68 % -2 419,90 % -1 090,34 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 478