Nyckeltal för ENNCO Fastigheter AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2023-04 2022-04 2021-04 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 16 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-04 2022-04 2021-04 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 5 589 4 253 3 766 1 633
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 5 589 4 253 3 766 1 633
Rörelsens kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 994 962 2 894 814
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 1 196 767 457 196
Summa rörelsekostnader -2 190 -1 729 -3 351 -1 010
Rörelseresultat 3 399 2 523 415 623
Resultat 2023-04 2022-04 2021-04 2019-12
Resultat före skatt 1 410 1 201 -498 184
Skatt 295 248 2 40
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 819 1 607 -578 245
Årets resultat 1 115 953 0 144
Jämförelsestörande poster 2023-04 2022-04 2021-04 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-04 2022-04 2021-04 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 221 225 91 0
Externa räntekostnader 1 359 691 902 378
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 819 1 607 -578 245
Bokslutsdispositioner 2023-04 2022-04 2021-04 2019-12
Koncernbidrag 0 0 500 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -409 -406 80 -61
Balansräkning 2023-04 2022-04 2021-04 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2019-12
Byggnader och mark 41 581 42 771 22 613 23 070
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 18 24 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 6 580 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 41 599 42 795 29 193 23 070
Finansiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 3 415 3 415 3 415 3 415
2023-04 2022-04 2021-04 2019-12
Summa anläggningstillgångar 45 014 46 210 32 607 26 485

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-04 2022-04 2021-04 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-04 2022-04 2021-04 2019-12
Kundfordringar 380 466 78 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 23 22 1 456 54
Summa kortfristiga fordringar 403 488 1 534 54
Kassa och bank 2023-04 2022-04 2021-04 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 771 3 454 101 336
2023-04 2022-04 2021-04 2019-12
Summa omsättningstillgångar 3 175 3 942 1 635 390
Summa tillgångar 48 189 50 153 34 243 26 875

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2019-12
Balanserat resultat 2 323 1 370 1 370 1 226
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 115 953 0 144
Summa fritt eget kapital 3 438 2 323 1 370 1 370
2023-04 2022-04 2021-04 2019-12
Summa eget kapital 3 558 2 443 1 490 1 490
Summa obeskattade reserver 1 156 747 341 421
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 22 874 24 680 14 349 15 731
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 9 912 11 691 6 466 8 390
Övriga långfristiga skulder 7 842 7 688 7 538 0
Summa långfristiga skulder 40 628 44 059 28 353 24 121
Kortfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 1 605 1 605 805 565
Leverantörsskulder 60 74 2 792 62
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 183 1 225 462 216
Summa kortfristiga skulder 2 848 2 904 4 059 843
2023-04 2022-04 2021-04 2019-12
Summa eget kapital och skulder 48 189 50 153 34 243 26 875

Noter

2023-04 2022-04 2021-04 2019-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 26 600 26 600 26 600 17 530
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 26 600 26 600 26 600 17 530
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2019-12
Kassalikviditet (%) 111,45 % 135,74 % 40,28 % 46,26 %
Soliditet (%) 9,15 % 5,97 % 5,09 % 6,70 %
Avkastning på eget kapital (%) 41,25 % 53,68 % -33,19 % 13,61 %
Riskbuffert (%) 3,44 % 3,09 % -1,84 % 0,81 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 4,28 % 16,25 % -41,72 % -8,14 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord