Nyckeltal för E Munkberg Arbetsterapi AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2023-03 2022-03 2021-03
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 13

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-03 2022-03 2021-03
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 18 56 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0
Total omsättning 18 56 0
Rörelsens kostnader 2023-03 2022-03 2021-03
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 0 2 0
Personalkostnader 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0
Summa rörelsekostnader 0 -2 0
Rörelseresultat 18 54 0
Resultat 2023-03 2022-03 2021-03
Resultat före skatt 18 53 0
Skatt 4 11 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 18 53 0
Årets resultat 14 42 0
Jämförelsestörande poster 2023-03 2022-03 2021-03
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2023-03 2022-03 2021-03
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 0 1 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-03 2022-03 2021-03
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 18 53 0
Bokslutsdispositioner 2023-03 2022-03 2021-03
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2023-03 2022-03 2021-03
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-03 2022-03 2021-03
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-03 2022-03 2021-03
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2023-03 2022-03 2021-03
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
2023-03 2022-03 2021-03
Summa anläggningstillgångar 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-03 2022-03 2021-03
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-03 2022-03 2021-03
Kundfordringar 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 17 17 0
Summa kortfristiga fordringar 17 17 0
Kassa och bank 2023-03 2022-03 2021-03
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 47 24 0
2023-03 2022-03 2021-03
Summa omsättningstillgångar 63 41 0
Summa tillgångar 63 41 0

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-03 2022-03 2021-03
Aktiekapital 25 25 0
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 25 25 0
Fritt eget kapital 2023-03 2022-03 2021-03
Balanserat resultat 69 27 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 14 42 0
Summa fritt eget kapital 83 69 0
2023-03 2022-03 2021-03
Summa eget kapital 108 94 0
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-03 2022-03 2021-03
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-03 2022-03 2021-03
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder -45 -53 0
Summa kortfristiga skulder -45 -53 0
2023-03 2022-03 2021-03
Summa eget kapital och skulder 63 41 0

Noter

2023-03 2022-03 2021-03
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
2023-03 2022-03 2021-03
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 20
2023-03 2022-03 2021-03
Kassalikviditet (%) -142,22 % -77,36 % 0,00 %
Soliditet (%) 171,43 % 229,27 % 0,00 %
Avkastning på eget kapital (%) 16,67 % 56,38 % 0,00 %
Riskbuffert (%) 28,57 % 133,59 % 0,00 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 100,00 % 92,86 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!