Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Dynegolf AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 4 658 4 283 3 035 3 179
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 332 330 321 327
Total omsättning 4 990 4 613 3 356 3 506
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 1 434 0 0 0
Handelsvaror 485 415 78 75
Övriga externa kostnader 1 155 2 531 1 887 1 903
Personalkostnader 1 231 1 083 1 050 746
Avskrivningar 626 641 618 642
Summa rörelsekostnader -4 931 -4 670 -3 633 -3 366
Rörelseresultat 58 -57 -278 140
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt -138 -259 -492 -86
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -138 -259 -492 -86
Årets resultat -138 -259 -492 -86
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 195 202 214 227
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -138 -259 -492 -86
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 11 833 12 364 12 895 13 426
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 238 333 341 250
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 12 071 12 697 13 236 13 676
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 12 071 12 697 13 236 13 676

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 107 74 77 81
Summa varulager 107 74 77 81
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 1 270 1 175 1 103 1 204
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 309 232 234 280
Summa kortfristiga fordringar 1 579 1 407 1 337 1 484
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 9 19 12 9
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 1 696 1 500 1 426 1 573
Summa tillgångar 13 766 14 197 14 662 15 250

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 500 500 500 500
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 500 500 500 500
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 1 823 2 082 2 574 2 660
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -138 -259 -492 -86
Summa fritt eget kapital 1 685 1 823 2 082 2 574
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 2 185 2 323 2 582 3 074
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 3 608 3 875 4 083 4 380
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 4 243 4 143 4 143 4 143
Övriga långfristiga skulder 1 195 1 258 1 291 1 295
Summa långfristiga skulder 9 046 9 276 9 517 9 818
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 335 408 367 401
Leverantörsskulder 374 544 461 446
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 826 1 646 1 735 1 511
Summa kortfristiga skulder 2 535 2 598 2 563 2 358
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 13 766 14 197 14 662 15 250

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 3 3 3 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 2 000 2 000 2 000 2 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 107 121 134 0
Summa säkerheter 2 107 2 121 2 134 2 000
Villkorat aktieägartillskott 4 383 4 383 4 383 4 383
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 4 383 4 383 4 383 4 383
Beviljad checkräkningskredit 800 800 800 800
Utnyttjad checkräkningskredit 573 579 629 659
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 62,64 % 54,89 % 52,63 % 63,32 %
Soliditet (%) 15,87 % 16,36 % 17,61 % 20,16 %
Avkastning på eget kapital (%) -6,32 % -11,15 % -19,05 % -2,80 %
Riskbuffert (%) -1,27 % -2,10 % -3,67 % -0,94 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -7,15 % -10,76 % -23,26 % -9,85 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0