Nyckeltal för Drifter World AB

Information 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 18

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 6 059 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 7 0 0 0
Total omsättning 6 066 0 0 0
Rörelsens kostnader 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 176 0 0 0
Övriga externa kostnader 5 211 389 48 130
Personalkostnader 1 468 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -6 855 -389 -48 -130
Rörelseresultat -821 -389 -48 -335
Resultat 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat före skatt -821 -390 -48 -353
Skatt 0 0 -3 66
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -821 -390 -48 -353
Årets resultat -821 -390 -10 31
Jämförelsestörande poster 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 1 0 18
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -821 -390 -48 -353
Bokslutsdispositioner 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Koncernbidrag 0 0 35 450
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Balanserade utgifter 6 059 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 6 059 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 56 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 56 0 0 0
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa anläggningstillgångar 6 115 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 884 0 0
Summa varulager 0 884 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 034 141 4 3 000
Summa kortfristiga fordringar 1 034 141 4 3 000
Kassa och bank 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 512 138 119 1 441
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa omsättningstillgångar 1 546 1 163 123 4 441
Summa tillgångar 7 661 1 163 123 4 441

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 6 059 0 0 0
Summa bundet eget kapital 6 109 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Balanserat resultat -4 946 3 12 -18
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 375 1 500 0 0
Årets resultat -821 -390 -10 31
Summa fritt eget kapital -5 392 1 113 2 13
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa eget kapital 717 1 163 52 63
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 5 300 0 0 0
Summa långfristiga skulder 5 300 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 1 881
Leverantörsskulder 448 0 0 50
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 70 2 351
Övriga kortfristiga skulder 1 196 0 0 96
Summa kortfristiga skulder 1 644 0 70 4 378
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa eget kapital och skulder 7 661 1 163 123 4 441

Noter

2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Antal anställda 3 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 1 900
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 1 900
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Kassalikviditet (%) 94,04 % 0,00 % 175,71 % 101,44 %
Soliditet (%) 9,36 % 100,00 % 42,28 % 1,42 %
Avkastning på eget kapital (%) -114,50 % -33,53 % -92,31 % -560,32 %
Riskbuffert (%) -10,72 % 0,00 % -39,02 % -7,95 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Vill du nå fram till ännu fler?

Drifter World AB har 1 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord