Nyckeltal för Drakmårdens Hantverk AB

Information 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 000 1 214 1 204 388
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 189 54 40 9
Total omsättning 1 189 1 268 1 244 397
Rörelsens kostnader 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 92 101 122 79
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 320 361 408 212
Personalkostnader 794 762 820 140
Avskrivningar 14 14 14 14
Summa rörelsekostnader -1 220 -1 238 -1 364 -445
Rörelseresultat -31 29 -120 -48
Resultat 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Resultat före skatt -36 24 -126 -52
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -36 24 -126 -52
Årets resultat -36 24 -126 -52
Jämförelsestörande poster 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 5 5 6 4
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -36 24 -126 -52
Bokslutsdispositioner 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 4 8 12 16
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 4 8 12 16
Materiella anläggningstillgångar 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 10 20 30 40
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 10 20 30 40
Finansiella anläggningstillgångar 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa anläggningstillgångar 14 28 42 56

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 159 164 154 158
Summa varulager 159 164 154 158
Kortfristiga fordringar 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Kundfordringar 29 20 0 22
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 28 28 228 28
Summa kortfristiga fordringar 57 48 228 50
Kassa och bank 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 296 300 139 179
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa omsättningstillgångar 512 512 520 386
Summa tillgångar 526 540 562 442

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Balanserat resultat 126 102 28 10
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 200 70
Årets resultat -36 24 -126 -52
Summa fritt eget kapital 90 126 102 28
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa eget kapital 140 176 152 78
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 66 94 93 111
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 66 94 93 111
Kortfristiga skulder 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Skulder till kreditinstitut, korta 18 0 18 18
Leverantörsskulder 22 17 25 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 281 253 275 236
Summa kortfristiga skulder 321 270 318 254
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa eget kapital och skulder 526 540 562 442

Noter

2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Antal anställda 2 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Företagsinteckningar 180 180 180 180
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 180 180 180 180
Villkorat aktieägartillskott 325 325 325 125
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 325 325 325 125
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Kassalikviditet (%) 109,97 % 128,89 % 115,41 % 90,16 %
Soliditet (%) 26,62 % 32,59 % 27,05 % 17,65 %
Avkastning på eget kapital (%) -25,71 % 13,64 % -82,89 % -66,67 %
Riskbuffert (%) -7,19 % 4,00 % -22,81 % -11,96 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -4,10 % 1,57 % -10,96 % -14,43 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!