Nyckeltal för Doorly AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 42 985 28 554 29 709 19 068
Aktiverat arbete för egen räkning 278 245 915 0
Övriga rörelseintäkter 82 17 74 23
Total omsättning 43 345 28 816 30 698 19 091
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 34 209 24 390 24 628 15 980
Övriga externa kostnader 6 600 3 703 4 537 2 263
Personalkostnader 541 756 495 180
Avskrivningar 229 194 46 0
Summa rörelsekostnader -41 579 -29 043 -29 706 -18 423
Rörelseresultat 1 494 -319 916 623
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 1 121 5 685 467
Skatt 231 5 148 100
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 495 -320 916 623
Årets resultat 890 0 537 367
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 3 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 2 1 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 495 -320 916 623
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -374 325 -231 -156
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 970 921 870 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 970 921 870 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 970 921 870 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 1 392 514 128 148
Summa varulager 1 392 514 128 148
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 11 27 171 2 026
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 119 92 177 167
Summa kortfristiga fordringar 130 119 348 2 193
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 5 168 4 466 5 443 3 058
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 6 690 5 099 5 918 5 400
Summa tillgångar 7 660 6 020 6 788 5 400

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 60 60 60 60
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 970 921 870 0
Summa bundet eget kapital 1 030 981 930 60
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 101 150 -335 168
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 890 0 537 367
Summa fritt eget kapital 991 150 202 535
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 2 021 1 131 1 132 595
Summa obeskattade reserver 508 134 458 228
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 2 638 2 577 2 631 1 683
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 2 494 2 178 2 568 2 895
Summa kortfristiga skulder 5 132 4 755 5 199 4 578
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 7 660 6 020 6 788 5 400

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 2 2 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 103,23 % 96,42 % 111,39 % 114,70 %
Soliditet (%) 31,27 % 20,43 % 21,65 % 14,13 %
Avkastning på eget kapital (%) 62,41 % -26,02 % 62,33 % 81,65 %
Riskbuffert (%) 19,51 % -5,32 % 13,49 % 11,54 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 3,47 % -1,12 % 3,08 % 3,27 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!