Information 2022-05 2021-05 2020-05 2019-05
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-05 2021-05 2020-05 2019-05
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 315 230 2 688 040 2 574 140 2 571 770
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 37 932 28 642 56 002 37 305
Total omsättning 3 353 162 2 716 682 2 630 142 2 609 075
Rörelsens kostnader 2022-05 2021-05 2020-05 2019-05
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 180 730 785 215 833 172 892 926
Personalkostnader 1 437 340 1 301 810 1 292 220 1 209 920
Avskrivningar 21 777 28 977 26 393 20 053
Summa rörelsekostnader -2 639 847 -2 116 002 -2 151 785 -2 122 899
Rörelseresultat 713 314 597 243 474 835 484 376
Resultat 2022-05 2021-05 2020-05 2019-05
Resultat före skatt 711 821 601 964 469 457 483 852
Skatt 149 772 131 060 99 553 110 506
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 712 821 596 962 474 459 483 852
Årets resultat 562 049 470 904 369 904 373 346
Jämförelsestörande poster 2022-05 2021-05 2020-05 2019-05
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-05 2021-05 2020-05 2019-05
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 -50 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 259 875 1 046 717
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 31 407 475 509
Övriga finansiella kostnader 743 722 972 754
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-05 2021-05 2020-05 2019-05
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 712 821 596 962 474 459 483 852
Bokslutsdispositioner 2022-05 2021-05 2020-05 2019-05
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -1 000 5 002 -5 002 0
Balansräkning 2022-05 2021-05 2020-05 2019-05
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-05 2021-05 2020-05 2019-05
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 1 411 1 719 2 383 44 277
Övriga immateriella anläggningstillgångar 20 127 25 403 32 411 32 820
Summa immateriella anläggningstillgångar 21 538 27 122 34 794 77 097
Materiella anläggningstillgångar 2022-05 2021-05 2020-05 2019-05
Byggnader och mark 121 123 124 126
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 39 099 29 393 43 271 39 111
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 39 220 29 516 43 395 39 237
Finansiella anläggningstillgångar 2022-05 2021-05 2020-05 2019-05
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 -50 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 11 224 41 379 30 762 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 353 1 353 1 353 1 403
Summa finansiella anläggningstillgångar 12 823 42 978 32 361 1 649
2022-05 2021-05 2020-05 2019-05
Summa anläggningstillgångar 73 581 99 616 110 550 117 983

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-05 2021-05 2020-05 2019-05
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-05 2021-05 2020-05 2019-05
Kundfordringar 467 004 424 949 347 400 465 298
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 40 449 18 990 28 978 0
Övriga kortfristiga fordringar 96 009 116 424 173 496 169 680
Summa kortfristiga fordringar 603 462 560 363 549 874 634 978
Kassa och bank 2022-05 2021-05 2020-05 2019-05
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 565 675 371 921 211 804 166 418
2022-05 2021-05 2020-05 2019-05
Summa omsättningstillgångar 1 169 140 932 284 761 678 801 396
Summa tillgångar 1 242 720 1 031 900 872 228 919 379

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-05 2021-05 2020-05 2019-05
Aktiekapital 3 387 3 387 3 387 3 387
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 3 523 3 523 3 523 3 523
Summa bundet eget kapital 6 910 6 910 6 910 6 910
Fritt eget kapital 2022-05 2021-05 2020-05 2019-05
Balanserat resultat 11 0 13 2
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 562 049 470 904 369 904 373 346
Summa fritt eget kapital 562 060 470 904 369 917 373 348
2022-05 2021-05 2020-05 2019-05
Summa eget kapital 568 970 477 814 376 827 380 258
Summa obeskattade reserver 1 000 0 5 002 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-05 2021-05 2020-05 2019-05
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-05 2021-05 2020-05 2019-05
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 42 274 58 078 33 944 96 837
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 124 199 54 150 86 074 46 510
Övriga kortfristiga skulder 506 275 441 858 370 381 395 774
Summa kortfristiga skulder 672 748 554 086 490 399 539 121
2022-05 2021-05 2020-05 2019-05
Summa eget kapital och skulder 1 242 720 1 031 900 872 228 919 379

Noter

2022-05 2021-05 2020-05 2019-05
Antal anställda 1548 1470 1488 1441
Löner till styrelse & VD 2 100 2 100 2 100 1 450
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 954 638 870 082 806 465 798 531
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 421 480 387 840 379 509 355 980
2022-05 2021-05 2020-05 2019-05
Företagsinteckningar 88 000 88 000 88 000 88 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 88 000 88 000 88 000 88 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 15 860 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 15 860 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 75 000 0 0 75 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 562 045 470 894 369 916 373 335
2022-05 2021-05 2020-05 2019-05
Kassalikviditet (%) 173,79 % 168,26 % 155,32 % 148,65 %
Soliditet (%) 45,84 % 46,30 % 43,63 % 41,36 %
Avkastning på eget kapital (%) 125,12 % 124,94 % 124,69 % 127,24 %
Riskbuffert (%) 57,31 % 57,76 % 54,27 % 52,53 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 21,48 % 22,17 % 18,38 % 18,76 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 618 593 543 555
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!