Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Deer Mountain Golf AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 15 842 14 865 14 291 13 638
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 25 0 0 0
Total omsättning 15 867 14 865 14 291 13 638
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 4 829
Övriga externa kostnader 7 852 4 830 5 146 5 609
Personalkostnader 8 140 9 401 5 919 2 008
Avskrivningar 3 362 3 383 2 995 637
Summa rörelsekostnader -19 354 -17 614 -14 060 -13 083
Rörelseresultat -3 488 -2 749 231 555
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -3 491 -2 751 235 669
Skatt -685 -1 438 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -3 491 -2 751 235 669
Årets resultat -2 806 -1 313 235 669
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 4 114
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 3 1 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -3 491 -2 751 235 669
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 71 581 71 126 71 565 71 512
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 2 677 2 959 2 807 2 042
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 74 258 74 085 74 372 73 554
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 2 126 1 441 3 3
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 308 1 623 185 185
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 76 566 75 708 74 557 73 739

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 418 246 62 75
Summa varulager 418 246 62 75
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 138 334 62 12
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 77
Övriga kortfristiga fordringar 928 1 049 359 212
Summa kortfristiga fordringar 1 066 1 383 421 301
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 033 803 60 235
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 2 518 2 432 543 612
Summa tillgångar 79 084 78 140 75 100 74 351

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 400 400 400 400
Summa bundet eget kapital 500 500 500 500
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 78 298 25 833 25 598 24 929
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 45 077 0 0
Årets resultat -2 806 -1 313 235 669
Summa fritt eget kapital 75 492 69 597 25 833 25 598
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 75 992 70 097 26 333 26 098
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 474 680 131 57
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 128 4 400 47 577 47 277
Övriga kortfristiga skulder 1 490 2 962 1 059 919
Summa kortfristiga skulder 3 092 8 042 48 767 48 253
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 79 084 78 140 75 100 74 351

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 8 8 6 6
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 67,88 % 27,18 % 0,99 % 1,11 %
Soliditet (%) 96,09 % 89,71 % 35,06 % 35,10 %
Avkastning på eget kapital (%) -4,59 % -3,92 % 0,89 % 2,56 %
Riskbuffert (%) -4,51 % -3,53 % 0,31 % 0,90 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -22,06 % -18,51 % 1,64 % 4,91 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0