Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Koncernredovisning för Danir Development AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 6 340 250 5 551 590 4 003 180 2 904 560
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 839 8 129 8 005 18 369
Total omsättning 6 341 089 5 559 719 4 011 185 2 922 929
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 2 193 010 1 939 730 1 121 020 625 930
Övriga externa kostnader 462 005 530 271 411 562 335 549
Personalkostnader 3 217 590 2 734 210 2 229 890 1 855 950
Avskrivningar 185 927 51 377 57 313 57 817
Summa rörelsekostnader -6 058 532 -5 255 588 -3 819 785 -2 875 246
Rörelseresultat 274 424 304 131 191 396 47 685
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 217 653 -574 205 107 848 53 750
Skatt 47 586 65 624 34 502 19 803
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 217 653 -574 205 107 848 53 750
Årets resultat 170 067 -639 829 73 346 33 947
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 3 015 1 855 6 488 1 940
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 36 476 21 943 15 868 11 780
Övriga finansiella kostnader 34 250 876 647 85 819 13 037
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 217 653 -574 205 107 848 53 750
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 27 003 28 915 27 828 24 451
Patent, licenser mm 68 696 72 601 75 507 86 356
Goodwill 641 313 636 746 618 293 541 878
Övriga immateriella anläggningstillgångar 35 257 41 625 47 993 19 711
Summa immateriella anläggningstillgångar 772 269 779 887 769 621 672 396
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 117 632 11 251 28 532 29 889
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 117 183 11 691 110 321 54 321
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 466 193 200 000 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 701 008 222 942 138 853 84 210
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 187 962 813 972 1 432 290 1 385 760
Summa finansiella anläggningstillgångar 267 897 860 575 1 448 570 1 397 290
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 1 741 170 1 863 400 2 357 050 2 153 900

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 35 058 0
Övrigt varulager 39 219 36 640 3 473 30 873
Summa varulager 39 219 36 640 38 531 30 873
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 1 024 840 889 459 768 813 523 071
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 646 380 569 018 425 885 313 477
Summa kortfristiga fordringar 1 671 220 1 458 480 1 194 700 836 548
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 235 357 229 090 94 524 66 825
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 1 945 800 1 724 210 1 327 750 934 246
Summa tillgångar 3 686 970 3 587 610 3 684 800 3 088 140

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 111 111 111 111
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 216 434
Summa bundet eget kapital 111 111 111 216 545
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 1 244 300 1 999 630 1 800 280 1 573 020
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 170 067 -639 829 73 346 33 947
Summa fritt eget kapital 1 414 367 1 359 801 1 873 626 1 606 967
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 1 414 480 1 359 920 1 873 730 1 823 520
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 4 771 4 018 3 237 2 153
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 295 748 502 041 7 616 369
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 390 383 57 122 157 235 118 642
Summa långfristiga skulder 686 131 559 163 164 851 119 011
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 187 678 420 790 631 628 450 944
Leverantörsskulder 539 577 513 946 416 149 173 070
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 854 334 729 778 595 201 519 452
Summa kortfristiga skulder 1 581 590 1 664 510 1 642 980 1 143 470
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 3 686 970 3 587 610 3 684 800 3 088 140

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 5236 4341 3880 3293
Löner till styrelse & VD 78 721 66 918 58 888 48 764
Varav tantiem till styrelse & VD 17 889 14 518 12 092 13 644
Löner till övriga anställda 2 197 180 1 858 890 1 579 630 1 221 580
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 821 144 702 751 500 265 496 607
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 33 040 31 065 33 480 0
Övriga säkerheter 13 296 703 534 20 141 8 794
Summa säkerheter 46 336 734 599 53 621 8 794
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 20 896 19 552 21 063 4 051
Summa ansvarsförbindelser 20 896 19 552 21 063 4 051
Beviljad checkräkningskredit 414 695 236 837 417 655 0
Utnyttjad checkräkningskredit 80 168 13 784 138 096 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 120,55 % 101,39 % 78,47 % 79,00 %
Soliditet (%) 38,36 % 37,91 % 50,85 % 59,05 %
Avkastning på eget kapital (%) 15,39 % -42,22 % 5,76 % 2,95 %
Riskbuffert (%) 4,70 % -31,37 % 0,06 % 0,58 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 2,32 % -26,53 % 0,15 % 1,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 435 444 422 386

Nyckeltal för Danir Development AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 0 0 0 0
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 20 19 19 18
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -20 -19 -19 -18
Rörelseresultat -20 -19 -19 -18
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt -16 281 -432 299 980
Skatt -87 -92 -90 -89
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -16 281 -432 299 980
Årets resultat -320 8 -317 299 773
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -2 321 -2 299 998
Ränteintäkter från koncernföretag 7 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 1 18 407 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 3 4 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -16 281 -432 299 980
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag -391 -365 25 -296
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -2 321 -2 299 998
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 79 800 79 800 79 800 79 800
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 79 800 79 800 79 800 79 800

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 55 319 220 724 260 805 311 211
Övriga kortfristiga fordringar 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 55 319 220 724 260 805 311 211
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 55 319 220 724 260 805 311 211
Summa tillgångar 135 119 300 524 340 605 391 011

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 111 111 111 111
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 1 1 1 1
Summa bundet eget kapital 112 112 112 112
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 130 515 295 507 335 824 86 051
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -320 8 -317 299 773
Summa fritt eget kapital 130 195 295 515 335 507 385 824
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 130 307 295 627 335 619 385 936
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 87 179 269
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 4 793 4 791 4 790 4 788
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 4 793 4 791 4 790 4 788
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 19 19 17 18
Summa kortfristiga skulder 19 19 17 18
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 135 119 300 524 340 605 391 011

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 5 102 5 102 5 102 5 102
Summa ansvarsförbindelser 5 102 5 102 5 102 5 102
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 291 152,63 % 1 161 705,26 % 1 534 147,06 % 1 728 950,00 %
Soliditet (%) 96,44 % 98,37 % 98,54 % 98,70 %
Avkastning på eget kapital (%) -0,01 % 0,10 % -0,13 % 77,73 %
Riskbuffert (%) -0,03 % -0,34 % -8,56 % 76,72 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0