Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Dala Emballage AB

Information 2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 17

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 837 4 841 5 079 589
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 200 2 397 1 200 0
Total omsättning 5 037 7 238 6 279 589
Rörelsens kostnader 2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 2 734 3 547 3 721 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 219 1 422 1 232 584
Personalkostnader 678 1 186 335 805
Avskrivningar 541 534 335 138
Summa rörelsekostnader -5 172 -6 689 -5 623 -1 527
Rörelseresultat -135 549 656 -939
Resultat 2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Resultat före skatt 3 428 -95 -1 026
Skatt 3 55 357 48
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -165 519 597 -1 026
Årets resultat 0 196 1 248 171
Jämförelsestörande poster 2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 30 30 59 88
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -165 519 597 -1 026
Bokslutsdispositioner 2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Koncernbidrag 0 -177 1 700 1 246
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 168 -91 -692 0
Balansräkning 2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Byggnader och mark 7 728 8 125 8 285 3 022
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 540 519 620 171
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 8 268 8 644 8 905 3 193
Finansiella anläggningstillgångar 2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Summa anläggningstillgångar 8 268 8 644 8 905 3 193

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 167 266 448 0
Summa varulager 167 266 448 0
Kortfristiga fordringar 2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Kundfordringar 1 055 644 951 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 279 97 319 257
Summa kortfristiga fordringar 1 334 741 1 270 257
Kassa och bank 2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 206 835 0 0
2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Summa omsättningstillgångar 1 707 1 842 1 718 257
Summa tillgångar 9 975 10 485 10 624 3 449

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Balanserat resultat 225 29 181 9
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 0 196 1 248 171
Summa fritt eget kapital 225 225 1 429 180
2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Summa eget kapital 325 325 1 529 280
Summa obeskattade reserver 615 783 692 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 74 241 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 148 239 300 534
Summa långfristiga skulder 148 313 541 534
Kortfristiga skulder 2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Skulder till kreditinstitut, korta 74 100 165 1 016
Leverantörsskulder 933 345 597 40
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 7 379 7 689 6 125 1 443
Övriga kortfristiga skulder 501 930 974 136
Summa kortfristiga skulder 8 887 9 064 7 861 2 635
2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Summa eget kapital och skulder 9 975 10 485 10 624 3 449

Noter

2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Antal anställda 2 2 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Företagsinteckningar 2 200 2 200 2 200 2 200
Fastighetsinteckningar 5 000 5 000 5 000 5 000
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 7 200 7 200 7 200 7 200
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 1 000 1 000 1 000 1 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 132 972
Utdelning 0 0 1 400 0
2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Kassalikviditet (%) 17,33 % 17,39 % 16,16 % 9,75 %
Soliditet (%) 7,80 % 8,60 % 19,19 % 8,12 %
Avkastning på eget kapital (%) -21,20 % 57,53 % 29,28 % -366,43 %
Riskbuffert (%) -1,68 % 4,92 % 5,49 % -29,97 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -5,08 % 10,10 % 10,59 % -189,13 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0