Nyckeltal för DRIVING Körkortsmottagning AB

Information 2023-07 2022-07 2021-07 2020-07
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-07 2022-07 2021-07 2020-07
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 328 3 081 3 336 3 102
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 2 0 0
Total omsättning 2 328 3 083 3 336 3 102
Rörelsens kostnader 2023-07 2022-07 2021-07 2020-07
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 858 0
Handelsvaror 429 687 0 631
Övriga externa kostnader 1 043 465 403 485
Personalkostnader 909 1 979 1 630 2 179
Avskrivningar 7 21 64 64
Summa rörelsekostnader -2 388 -3 152 -2 955 -3 359
Rörelseresultat -60 -70 380 -256
Resultat 2023-07 2022-07 2021-07 2020-07
Resultat före skatt -138 -71 339 -310
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -138 -71 339 -310
Årets resultat -138 -71 339 -310
Jämförelsestörande poster 2023-07 2022-07 2021-07 2020-07
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-07 2022-07 2021-07 2020-07
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 2 8 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 80 9 41 54
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-07 2022-07 2021-07 2020-07
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -138 -71 339 -310
Bokslutsdispositioner 2023-07 2022-07 2021-07 2020-07
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-07 2022-07 2021-07 2020-07
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-07 2022-07 2021-07 2020-07
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-07 2022-07 2021-07 2020-07
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 14 70
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 7 14 22
Summa materiella anläggningstillgångar 0 7 28 92
Finansiella anläggningstillgångar 2023-07 2022-07 2021-07 2020-07
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 54 54 54 54
Summa finansiella anläggningstillgångar 54 54 54 54
2023-07 2022-07 2021-07 2020-07
Summa anläggningstillgångar 54 61 82 146

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-07 2022-07 2021-07 2020-07
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-07 2022-07 2021-07 2020-07
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 4 1 0
Summa kortfristiga fordringar 0 4 1 0
Kassa och bank 2023-07 2022-07 2021-07 2020-07
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 11 61 25 66
2023-07 2022-07 2021-07 2020-07
Summa omsättningstillgångar 11 65 25 66
Summa tillgångar 65 126 107 211

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-07 2022-07 2021-07 2020-07
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2023-07 2022-07 2021-07 2020-07
Balanserat resultat -923 -852 -1 191 -881
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -138 -71 339 -310
Summa fritt eget kapital -1 061 -923 -852 -1 191
2023-07 2022-07 2021-07 2020-07
Summa eget kapital -1 011 -873 -802 -1 141
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-07 2022-07 2021-07 2020-07
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 547 230 319 504
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 547 230 319 504
Kortfristiga skulder 2023-07 2022-07 2021-07 2020-07
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 77 117 81 162
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 452 652 509 687
Summa kortfristiga skulder 529 769 590 849
2023-07 2022-07 2021-07 2020-07
Summa eget kapital och skulder 65 126 107 211

Noter

2023-07 2022-07 2021-07 2020-07
Antal anställda 1 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-07 2022-07 2021-07 2020-07
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-07 2022-07 2021-07 2020-07
Kassalikviditet (%) 2,08 % 8,45 % 4,41 % 7,77 %
Soliditet (%) -1 555,38 % -692,86 % -749,53 % -540,76 %
Avkastning på eget kapital (%) 13,65 % 8,13 % -42,27 % 27,17 %
Riskbuffert (%) -96,67 % -50,11 % 350,63 % -125,32 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -9,36 % -2,60 % 8,93 % -11,73 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord