2020-01-05 - Just nu cirkulerar det bluffakturor med Merinfo som avsändare. Bankgiro på bluffakturorna är 5267-1096. Polisanmälan är upprättad.

Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Dårean Grej AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 498 963 1 496 1 292
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 1 498 963 1 496 1 292
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 146 94 102 119
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 153 101 304 196
Personalkostnader 486 472 950 848
Avskrivningar 1 8 4 6
Summa rörelsekostnader -786 -675 -1 360 -1 169
Rörelseresultat 713 288 138 124
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 525 211 136 122
Skatt 121 49 42 29
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 713 285 136 122
Årets resultat 404 163 94 93
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 2 2 2
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 713 285 136 122
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -188 -74 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 1 9 13
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 1 9 13
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 0 1 9 13

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 480 85 70 715
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 274 78 97 75
Summa kortfristiga fordringar 754 163 167 790
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 311 266 475 100
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 1 065 430 642 890
Summa tillgångar 1 065 431 651 903

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 11 9 5 37
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 404 163 94 93
Summa fritt eget kapital 415 172 99 130
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 465 222 149 180
Summa obeskattade reserver 262 74 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 279 299
Summa långfristiga skulder 0 0 279 299
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 10 7 15 91
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 327 128 209 333
Summa kortfristiga skulder 337 135 224 424
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 1 065 431 651 903

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 1 1 2 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 578 630
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 344 191
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 250 160 90 125
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 316,02 % 317,78 % 286,61 % 209,91 %
Soliditet (%) 61,79 % 64,16 % 22,89 % 19,93 %
Avkastning på eget kapital (%) 108,34 % 103,06 % 91,28 % 67,78 %
Riskbuffert (%) 66,95 % 65,29 % 20,80 % 13,46 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 47,60 % 29,39 % 8,96 % 9,29 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 289 630