Koncernredovisning för Curt Landrin Bil Aktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 930 920 1 821 820 1 548 240 1 800 960
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 737 788 5 819 1 054
Total omsättning 1 931 657 1 822 608 1 554 059 1 802 014
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 1 508 500 1 428 820 1 195 700 1 473 300
Övriga externa kostnader 95 026 92 322 74 757 84 924
Personalkostnader 199 159 184 261 167 237 157 153
Avskrivningar 18 321 18 780 18 640 15 614
Summa rörelsekostnader -1 821 006 -1 724 183 -1 456 334 -1 730 991
Rörelseresultat 105 560 98 401 97 728 70 839
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 102 797 95 508 92 726 65 558
Skatt 21 628 19 882 17 619 15 212
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 102 797 95 508 92 726 65 558
Årets resultat 81 169 75 626 75 107 50 346
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 730 647 553 516
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 3 502 3 558 5 234 5 925
Övriga finansiella kostnader 0 0 321 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 102 797 95 508 92 726 65 558
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 484 0 0 199
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 484 0 0 199
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 231 264 218 327 224 774 192 647
Maskiner 295 885 1 475 2 065
Inventarier 45 865 46 262 81 060 64 593
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 5 575 14 528 0 1 005
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 282 999 280 002 307 309 260 310
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 481 2 227 2 450 3 425
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 481 2 227 2 450 3 425
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 284 964 282 229 309 759 263 934

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 355 677 241 848 206 234 215 352
Summa varulager 355 677 241 848 206 234 215 352
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 77 516 57 729 62 967 52 572
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 41 044 25 484 30 447 35 041
Summa kortfristiga fordringar 118 560 83 213 93 414 87 613
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 7 357 6 897 6 838 5 143
Summa kassa och bank 9 084 20 263 3 270 4 142
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 490 678 352 221 309 756 312 250
Summa tillgångar 775 642 634 450 619 515 576 184

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 2 000 2 000 2 000 2 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 2 000 2 000 2 000 2 000
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 366 285 304 205 243 170 192 494
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 81 169 75 626 75 107 50 346
Summa fritt eget kapital 447 454 379 831 318 277 242 840
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 449 454 381 831 320 277 244 840
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 47 205 45 293 43 838 38 547
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 81 890 85 735 142 606 159 684
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 81 890 85 735 142 606 159 684
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 43 209 9 416 7 596 17 328
Leverantörsskulder 81 290 53 922 43 983 48 351
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 72 594 58 253 61 215 67 434
Summa kortfristiga skulder 197 093 121 591 112 794 133 113
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 775 642 634 450 619 515 576 184

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 312 305 321 260
Löner till styrelse & VD 1 588 1 540 1 440 1 410
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 132 795 125 646 114 673 105 305
Varav resultatlön till övriga anställda 1 300 1 300 1 050 1 050
Sociala kostnader 57 843 55 190 49 934 49 247
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 146 480 145 430 102 200 0
Fastighetsinteckningar 182 350 182 350 191 275 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 328 830 327 780 293 475 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 44 200 44 200 74 500 62 000
Utnyttjad checkräkningskredit 17 224 373 37 080 49 168
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 64,76 % 85,10 % 85,72 % 68,93 %
Soliditet (%) 57,95 % 60,18 % 51,70 % 42,49 %
Avkastning på eget kapital (%) 22,87 % 25,01 % 28,95 % 26,78 %
Riskbuffert (%) 12,45 % 13,90 % 13,69 % 10,38 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 5,14 % 5,05 % 5,63 % 3,31 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 431 417 362 410
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!

Nyckeltal för Curt Landrin Bil Aktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 14 624 14 795 13 897 13 572
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 387 84
Total omsättning 14 624 14 795 14 284 13 656
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 116 406 783 0
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 7 974 8 245 8 640 8 102
Summa rörelsekostnader -8 090 -8 651 -9 423 -8 102
Rörelseresultat 6 534 6 144 4 861 0
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 32 361 40 985 5 118 2 085
Skatt 1 773 1 934 1 211 1 561
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 30 623 37 921 3 384 0
Årets resultat 30 588 39 051 3 907 0
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 24 000 32 000 0 4 800
Ränteintäkter från koncernföretag 2 851 1 144 836 1 146
Externa ränteintäkter 534 528 374 572
Räntekostnader till koncernföretag 3 171 1 650 1 544 1 841
Externa räntekostnader 124 250 822 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 321 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 30 623 37 921 3 384 0
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 1 738 3 064 1 734 2 085
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 23 939 25 369 26 822 28 275
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 23 117 25 094 28 557 26 799
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 47 056 50 463 55 379 55 074
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 24 000 32 000 0 4 800
Fordringar på koncern- och intresseföretag 90 338 73 256 73 293 94 440
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 360 1 548 1 367 1 841
Summa finansiella anläggningstillgångar 201 869 184 975 182 131 192 795
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 248 925 235 438 237 510 247 869

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 694 0 582 753
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 639 813 672 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 861 1 607 2 321 2 286
Summa kortfristiga fordringar 3 194 2 420 3 575 3 039
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 7 357 6 897 6 838 5 143
Summa kassa och bank 284 8 913 0 825
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 10 835 18 230 10 413 9 007
Summa tillgångar 259 760 253 668 247 923 256 876

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 2 000 2 000 2 000 2 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 2 000 2 000 2 000 2 000
Summa bundet eget kapital 4 000 4 000 4 000 4 000
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 115 071 83 520 86 613 76 351
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 30 588 39 051 3 907 10 262
Summa fritt eget kapital 145 659 122 571 90 520 86 613
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 149 659 126 571 94 520 90 613
Summa obeskattade reserver 19 600 21 338 24 401 26 135
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 8 684 2 899 18 861 85 771
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 79 417 100 890 106 621 28 252
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 88 101 103 789 125 482 114 023
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 374 374 1 374 7 642
Leverantörsskulder 676 0 684 285
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 15
Övriga kortfristiga skulder 1 350 1 596 1 462 18 163
Summa kortfristiga skulder 2 400 1 970 3 520 26 105
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 259 760 253 668 247 923 256 876

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 37 000 37 000 37 000 37 000
Fastighetsinteckningar 45 000 45 000 45 000 45 000
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 82 000 82 000 82 000 82 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 192 038 192 038 216 106 156 946
Summa ansvarsförbindelser 192 038 192 038 216 106 156 946
Beviljad checkräkningskredit 9 000 9 000 9 000 9 000
Utnyttjad checkräkningskredit 6 159 0 4 582 7 740
Utdelning 7 500 7 500 7 000 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 144,92 % 575,28 % 101,56 % 14,80 %
Soliditet (%) 63,18 % 56,10 % 45,38 % 42,77 %
Avkastning på eget kapital (%) 18,66 % 26,65 % 3,01 % 0,00 %
Riskbuffert (%) 9,61 % 13,99 % 0,46 % -0,54 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 186,87 % 243,47 % 5,02 % -13,56 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!