Nyckeltal för Corso Studios AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 25 174 27 846 12 850 17 253
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 99 53 106 6
Total omsättning 25 273 27 899 12 956 17 259
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 17 205 18 803 11 070 15 109
Övriga externa kostnader 2 857 4 692 1 425 1 411
Personalkostnader 4 562 1 101 143 40
Avskrivningar 569 504 183 145
Summa rörelsekostnader -25 193 -25 100 -12 821 -16 705
Rörelseresultat 78 2 720 75 540
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 78 1 196 72 532
Skatt 0 260 29 128
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 78 2 716 72 532
Årets resultat 78 936 43 403
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 1 664 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 1 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 4 3 8
Övriga finansiella kostnader 0 1 664 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 78 2 716 72 532
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 -1 520 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 450 600 750 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 450 600 750 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 5 056 5 086 2 335 682
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 5 056 5 086 2 335 682
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 1 664 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 40 40 1 530 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 76 76 1 700 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 5 582 5 762 4 785 682

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 92 92 105 0
Summa varulager 92 92 105 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 1 526 1 311 888 3 594
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 403 403 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 2 074 1 456 1 129 740
Summa kortfristiga fordringar 4 003 3 170 2 017 4 334
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 466 4 998 3 975 1 423
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 5 560 8 259 6 096 5 757
Summa tillgångar 11 142 14 021 10 881 6 439

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 150 150 150 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 170 170 170 120
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 2 612 2 676 2 633 579
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 78 936 43 403
Summa fritt eget kapital 2 690 3 612 2 676 982
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 2 860 3 782 2 846 1 102
Summa obeskattade reserver 1 520 1 520 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 82
Leverantörsskulder 1 613 2 806 3 373 3 135
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 1 261 0
Övriga kortfristiga skulder 5 149 5 912 3 401 2 120
Summa kortfristiga skulder 6 762 8 718 8 035 5 337
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 11 142 14 021 10 881 6 439

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 7 2 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 800 800 800 800
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 800 800 800 800
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 80,88 % 93,69 % 74,57 % 107,87 %
Soliditet (%) 35,72 % 34,96 % 26,16 % 17,11 %
Avkastning på eget kapital (%) 1,96 % 55,40 % 2,53 % 48,28 %
Riskbuffert (%) 0,70 % 12,97 % 0,65 % 8,24 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,31 % 3,76 % 0,54 % 3,04 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Kontakta mig!