Nyckeltal för Corallium Investments AB

Information 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 581 3 529 3 057 4 643
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 220 0
Total omsättning 1 581 3 529 3 277 4 643
Rörelsens kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 231 1 632 2 902 4 014
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 3 026 2 769 8 079 1 263
Personalkostnader 1 547 1 353 1 297 1 346
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -4 804 -5 754 -12 278 -6 623
Rörelseresultat -3 222 -2 224 -9 001 -1 980
Resultat 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat före skatt 13 601 45 315 87 397 28 761
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 13 601 45 315 87 397 28 061
Årets resultat 13 601 45 315 87 397 28 761
Jämförelsestörande poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 1 451 0 0 11 540
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 402 1 656 1 128 685
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 6 150 4 234 2 451 2 795
Övriga finansiella kostnader 0 137 0 106 687
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 13 601 45 315 87 397 28 061
Bokslutsdispositioner 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 700
Balansräkning 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 484 160 106 106
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 484 160 106 106
Materiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 1 451 0 0 11 540
Fordringar på koncern- och intresseföretag 12 737 12 737 2 570 2 570
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 74 105 65 475 29 473 19 910
Summa finansiella anläggningstillgångar 187 809 167 614 92 474 28 096
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa anläggningstillgångar 188 292 167 774 92 580 28 202

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kundfordringar 1 560 1 260 963 1 033
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 6 365 14 665 15 025 7 229
Övriga kortfristiga fordringar 99 472 47 573 52 554 32 959
Summa kortfristiga fordringar 107 397 63 498 68 542 41 221
Kassa och bank 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 664 3 856 3 353 3 546
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa omsättningstillgångar 109 061 67 355 71 896 44 768
Summa tillgångar 297 354 235 129 164 476 72 970

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserat resultat 171 691 126 375 38 978 10 217
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 13 601 45 315 87 397 28 761
Summa fritt eget kapital 185 292 171 690 126 375 38 978
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital 185 392 171 790 126 475 39 078
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 5 696 0 199 199
Summa långfristiga skulder 5 696 0 199 199
Kortfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 402 326 402 1 076
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 105 864 63 012 37 400 32 617
Summa kortfristiga skulder 106 266 63 338 37 802 33 693
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital och skulder 297 354 235 129 164 476 72 970

Noter

2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Antal anställda 2 2 2 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kassalikviditet (%) 102,63 % 106,34 % 190,19 % 132,87 %
Soliditet (%) 62,35 % 73,06 % 76,90 % 53,55 %
Avkastning på eget kapital (%) 7,34 % 26,38 % 69,10 % 71,81 %
Riskbuffert (%) 1,15 % 14,23 % 48,18 % -134,54 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 471,28 % 1 160,22 % 2 778,74 % -1 753,63 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Vill du nå fram till ännu fler?

Corallium Investments AB har 2 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord