2020-01-05 - Just nu cirkulerar det bluffakturor med Merinfo som avsändare. Bankgiro på bluffakturorna är 5267-1096. Polisanmälan är upprättad.

Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Confido Partner AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 9 537 11 277 3 584 758
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 23 209 0 38
Total omsättning 9 560 11 486 3 584 796
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 809 790 227 232
Personalkostnader 7 635 9 665 2 765 518
Avskrivningar 3 0 0 2
Summa rörelsekostnader -9 447 -10 455 -2 992 -752
Rörelseresultat 113 1 031 592 44
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 170 1 030 542 -38
Skatt 28 228 132 204
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 170 1 030 542 -38
Årets resultat 142 802 410 638
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 -50 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 7 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 2
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 80
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 170 1 030 542 -38
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 0 0 880
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 45 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 45 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 -50 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 533 723 473 805
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 82 40 10 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 815 863 533 905
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 860 863 533 905

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 315 1 267 1 124 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 2 0 98
Övriga kortfristiga fordringar 292 720 151 5
Summa kortfristiga fordringar 607 1 989 1 275 103
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 396 823 409 68
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 1 003 2 812 1 684 172
Summa tillgångar 1 863 3 675 2 217 1 077

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 951 649 739 301
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 -100
Årets resultat 142 802 410 638
Summa fritt eget kapital 1 093 1 451 1 149 839
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 1 193 1 551 1 249 939
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 90 75 35 5
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 580 2 049 933 133
Summa kortfristiga skulder 670 2 124 968 138
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 1 863 3 675 2 217 1 077

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 11 15 5 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 1 634 1 551 1 117 0
Summa ansvarsförbindelser 1 634 1 551 1 117 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 500 200 100
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 149,70 % 132,39 % 173,97 % 123,91 %
Soliditet (%) 64,04 % 42,20 % 56,34 % 87,19 %
Avkastning på eget kapital (%) 14,25 % 66,41 % 43,39 % -4,05 %
Riskbuffert (%) 9,13 % 28,03 % 24,45 % -55,33 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 1,78 % 9,13 % 15,12 % -15,83 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0