Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Confido Partner AB

Information 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 11 277 3 584 758 1 130
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 209 0 38 671
Total omsättning 11 486 3 584 796 1 801
Rörelsens kostnader 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 790 227 232 933
Personalkostnader 9 665 2 765 518 1 136
Avskrivningar 0 0 2 2
Summa rörelsekostnader -10 455 -2 992 -752 -2 071
Rörelseresultat 1 031 592 44 -269
Resultat 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat före skatt 1 030 542 -38 -194
Skatt 228 132 204 25
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 030 542 -38 -272
Årets resultat 802 410 638 81
Jämförelsestörande poster 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 -50 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 2 3
Övriga finansiella kostnader 0 0 80 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 030 542 -38 -272
Bokslutsdispositioner 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Koncernbidrag 0 0 880 300
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 78
Balansräkning 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 2
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 2
Finansiella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 -50 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 723 473 805 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 40 10 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 863 533 905 50
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa anläggningstillgångar 863 533 905 52

Omsättningstillgångar

Varulager 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Kundfordringar 1 267 1 124 0 106
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 2 0 98 300
Övriga kortfristiga fordringar 720 151 5 27
Summa kortfristiga fordringar 1 989 1 275 103 433
Kassa och bank 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 823 409 68 310
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa omsättningstillgångar 2 812 1 684 172 743
Summa tillgångar 3 675 2 217 1 077 795

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Balanserat resultat 649 739 301 320
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 -100 0
Årets resultat 802 410 638 81
Summa fritt eget kapital 1 451 1 149 839 401
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa eget kapital 1 551 1 249 939 501
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 75 35 5 45
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 2 049 933 133 249
Summa kortfristiga skulder 2 124 968 138 294
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa eget kapital och skulder 3 675 2 217 1 077 795

Noter

2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Antal anställda 15 5 1 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 817
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 310
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Företagsinteckningar 0 0 0 300
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 300
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 100
Övriga ansvarsförbindelser 1 551 1 117 0 0
Summa ansvarsförbindelser 1 551 1 117 0 100
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 500 200 100 100
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Kassalikviditet (%) 132,39 % 173,97 % 123,91 % 252,72 %
Soliditet (%) 42,20 % 56,34 % 87,19 % 63,02 %
Avkastning på eget kapital (%) 66,41 % 43,39 % -4,05 % -54,29 %
Riskbuffert (%) 28,03 % 24,45 % -55,33 % -34,86 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 9,13 % 15,12 % -15,83 % -24,34 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 409
Läs mer.